loading...
انجام پروژه متلب

دانلود رایگان کد های برنامه نویسی متلب matlab

 متلب نت جامع ترین دسته بندی کد های آموزشی متلب را تقدیم میکند

تمام این کد ها دارای کامنت توضیحات می باشد

این کد ها بروز ترین روش های علمی چاپ شده در مقالات میباشد

 

 

 

 

 

 

شبکه های عصبی مصنوعی

◊  دانلود رایگان کدهای آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی 

 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه یا MLP کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع شبکه های عصبی شعاعی پایه یا RBF کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع ماشین های بردار پشتیبان یا SVM کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب تحلیل مولفه اساسی یا PCA کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network کلیک کنید (+)

 

◊  دانلود رایگان کدهای های آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

 

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم ازدحام ذرات PSO

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم رقابت استعماری ICA

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب پیش بینی سری های زمانی با استفاده از شبکه های عصبی

◊ دانلود رایگان کدهای آموزش عملی متلب طبقه بندی و بازشناسی الگو با استفاده از شبکه های عصبی

 

 

محاسبات تکاملی و الگوریتم های بهینه سازی هوشمند

 

 

◊  دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب  بهینه سازی تک هدفه کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

◊  دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب الگوریتم ژنتیک

دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب الگوریتم PSO

◊  دانلود رایگان کدهای های آموزشی متلب الگوریتم مورچگان  

◊  دانلود رایگان کدهای های آموزشی متلب الگوریتم رقابت استعماری 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب الگوریتم فرهنگی یا CulturalAlgorithm  

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب شبیه سازی تبرید یا SimulatedAnnealing 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جستجوی ممنوع یا TabuSearch

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب الگوریتم کرم شب تاب یا FireflyAlgorithm

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جستجوی هارمونی یا HarmonySearch  

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب کلونی زنبور مصنوعی یا ArtificialBee Colony 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب الگوریتم زنبورها یا BeesAlgorithm  

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب الگوریتم تکامل تفاضلی یا DE

 

 

◊  دانلود رایگان کدهای های آموزشی بهینه سازی چند هدفه  کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب مبانی تئوری و روش های کلاسیک بهینه سازی چندهدفه

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع الگوریتم PSO چند هدفه یا MOPSO

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب پیاده سازی روش های بهینه سازی چند هدفه کلاسیک

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع نسخه دوم الگوریتم تکاملی مبتنی بر قوت پارتو یا SPEA2 کلیک کنید(+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه یا MOEA/D کلیک کنید(+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع نسخه دوم الگوریتم انتخاب مبتنی بر شکل دهی پارتو یا PESA-II کلیک کنید(+)

 

◊  دانلود رایگان کدهای های آموزشی بهینه سازی مقید  کسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب مبانی بهینه سازی مقید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب بهینه سازی مقید مبتنی بر تابع جریمه

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب رویکردهای مبتنی بر قابل قبول نگه داشتن جواب ها برای بهینه سازی مقید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب حل مسأله تخصیص منابع یا Resource Allocation

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب بهینه سازی مقید با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب بهینه سازی مقید با استفاده از روش های هم-تکاملی

 

◊  دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب  حل مساله فروشنده دوره گردکسب اطلاعات بیشتر – کلیک کنید (+)

 

 

یادگیری ماشینی، داده کاوی و بازشناسی الگو

 

◊  دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب داده کاوی یا Data Mining 

 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع طبقه بندی یا  کلیک کنید   Classification

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع خوشه بندی یا  کلیک کنید  Clustering

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع رگرسیون یا کلیک کنید  Regression

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع کاهش ابعاد یا کلیک کنید  Dimensionality Reduction

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب تشخیص داده های پرت یا کلیک کنید  Outlier Detection

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع کاوش قواعد وابستگی یا کلیک کنید  Association Rule Mining

 

سیستم های فازی و فازی-عصبی

 

◊  دانلود رایگان کدهای های آموزشی متلب سیستم های فازی 

 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع سیستم استنتاج فازی یا  کلیک کنید  FIS

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب طراحی سیستم فازی با استفاده از کلیک کنید  Look-up Table

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب جامع سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی یا کلیک کنید  ANFIS

 

 

مباحث مالی

                ◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب حل مسأله دیسپاچینگ اقتصادی یا Economic Dispatching    کلیک کنید

                ◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب حل مسأله بهینه سازی سبد سهام  یا  Portfolio Optimization   کلیک کنید

 

 

محاسبات عددی

 

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب برازش منحنی     کلیک کنید  curvefittting

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب درون یابی لاگرانژ یا  کلیک کنید       Lagrange  Interpolation

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب درون یابی نیوتن یا کلیک کنید    newton  nterpolation  

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب تابع گرد کردن اعداد  کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش گوس – جردن یاGauss-JordanMethodکلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش گوس – سیدل یا کلیک کنید Gauss – seidel

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش ژاکوبی کلیک کنید jacobi

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب مشتق عددی  کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش نا بجایی یا کلیک کنید False Position

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش نصف کردن  کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش نیوتن – رافسون یا  کلیک کنید newtonraphson

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش نقطه ثابت کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب تفاضل مرکزی – مشتق عددی کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب تقریب ریشه کلیک کنید

◊ دانلود رایگان کدهای‌ آموزشی متلب روش وتری کلیک کنید

 

با وجود این کد ها دیگر نیازی به پرداخت پول(دور ریختن پول) برای فیلم های آموزشی پولی متلب نیست(در این فیلم ها ابتدایی ترین موضوعات گفته میشود و طبق تحقیقات انجام شده 90 درصد افرادی که این فیلم ها را خریداری میکنند یا این فیلم ها را کامل نمیبینند یا این که نمیتوانند مسائل مد نظر خود را حل کنند که این خود دلایل مختلف دارد که اصلی ترین ان بیکیفیت بودن علمی فیلم ها ی متلب سایت  های این چنینی است) .

 

 


 

دلات جبری, درون یابی, ریشه یابی, محاسبات عددی, محاسبات عددی در متلب, محاسبات نمادین, مسائل مقدار مرزی, مشتق گیری عددی, معادلات دیفرانسیل, معادلات دیفرانسیل تاخیری, معادلات دیفرانسیل جزئی, معادلات دیفرانسیل عادی, کاربرد متلب در جبر خطی, کاربرد متلب در مهندسی و علوم  آشنایی با متلب, آموزش متلب, انواع داده در متلب, برنامه نویسی متلب, ترسیم نمودار, توابع در متلب, ساختارهای کنترل, ساختارهای کنترل برنامه, مدیریت فایل در متلب, گرافیک در متلب   enumeration, handle, method, property, reference type, value type, ارث بری, انواع خاصیت ها در متلب, انواع متدها در متلب, برنامه نویسی شی گرا در متلب, داده ارزشی در متلب, داده مرجعی در متلب, داده های شمارشی در متلب, سطح دسترسی در کلاس ها در متلب, وراثت, وراثت در تعریف کلاس ها در متلب, کلاس های مرجعی, کلاس های پیش فرض در متلب, کلاس های پیشفرض, کلاس و شی در متلب   تایمر, تایمرها در متلب, تعریف تایمرها در متلب, حذف تایمر, حذف تایمر ها در متلب, شبیه سازی ساعت عقربه ای در متلب  try catch در متلب, بلوک, ساختار, ساختار استثنایی, ساختار خطا, مدیریت خطا, مدیریت خطا در متلب  mapcontainer, آرایه اندیس گذاری, آرایه های کلاسیک, اندیس گذاری, اندیس گذاری غیر عددی, محدودیت های آرایه های کلاسیک, نگاشت های شامل شونده, نگاشت های شامل شونده در متلب رچسب ها: تعداد خروجی با nargout و uarargout, تعداد خروجی متغیر, تعداد ورودی متغیر, توابع nargin و uaragin, جداسازی پارامتر, مدیریت خطا در متلب, ورودی های زوج شده, کلاس input parsser   Regular Expressions, تطبیق انواع الگو, رشته, عبارات قانونمند رچسب ها: آرایه های سلولی, آرایه های سلولی در متلب, جست و جو, ساختار, ساختارها در متلب, فیلد دینامیک, فیلد دینامیک در متلب, فیلد پویا, لیست های تفکیک شده, لیست های تفکیک شده با کاما  افزودن ورودی, افزودن ورودی به معادلات دیفرانسیل, افزودن پارامتر, بررسی تاثیر حدس اولیه, بیضوی, تاثیر جهش, تاخیر مشتق, تاخیر وابسته, تاخیرهای ثابت, تاخیرهای وابسته, تغییر پارامتر, حل پارامتریک, حل کننده های معالات دیفرانسیل, سهموی, سیستم دینامیکی, شبیه سازی, شرایط مرزی, صفحه فاز, عامل تاخیر, فرمول بندی, لورنز, مدل سازی, مسائل مقدار مرزی, مش بندی, مش بندی ناحیه حل, معادلات دیفرانسیل, معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی, معادلات دیفرانسیل تاخیری, معادلات دیفرانسیل جزئی, معادلات دیفرانسیل خطی, معادلات دیفرانسیل خطی معمولی, معادلات دیفرانسیل غیر خطی, معادلات دیفرانسیل معمولی, معادله دیفرانسیل بیضوی, معادله دیفرانسیل سهموی, مقدار مرزی, مقدار ویژه, هذلولی, پارامتریک, پیاده سازی نوسان ساز  bintprog, fminsearch, fminunc, linprog, quadprog, برنامه ریزی خطی, بهینه سازی درجه 2, بهینه سازی غیر خطی, بهینه سازی غیر خطی بدون قید, بهینه سازی کلاسیک, مدل برنامه ریزی خطی رچسب ها: spline, اسپلاین, برازش حجم, برازش دو متغیره, برازش سطح, برازش سه متغیره, برازش منحنی, جعبه ابزار برازش منحنی, حل مسائل منحنی پیچیده, درون یابی, درون یابی یک متغیره, مدل چند جمله ای تکه ای, منحنی پیچیده, چند جمله ای تکه ای   SVD, بردارهای ویژه ماتریس, تجزیه ماتریس, تجزیه مقادیر تکین, تحلیل مولفه اساسی, تولید ماتریسهای با خاصیت مشخص, دستگاه معادلات خطی, ریشه دوم ماتریس, سطح محصور حاصل از اتصال چند نقطه, سطح محصور حاصل از اتصال چند نقطه در صفحه, شبه معکوس ماتریس, ضرب خارجی ماتریس, ضرب داخلی, ضرب کرونکر, فرم, فرم ماتریس ها, فشرده سازی تصویر دیجیتال, قطر ماتریس, متلب, مثلث بالا ماتریس, مثلث پایین ماتریس, مسئله کمترین مربعات, معکوس ماتریس, مقادیر ویژه ماتریس, چندجمله ای مشخصه ماتریس, کمترین مربعات, گالری ماتریسرچسب ها: Symbolic Math Toolbox, انتگرال, انتگرال گیری سیمپسون, بازنویسی عبارتهای جبری, تبدیل عبارتهای جبری, تبدیل لاپلاس, تبدیل لاپلاس معکوس, تغییر عبارتهای جبری, حساب دیفرانسیل, حل معادلات جبری, ساده سازی عبارتهای جبری, سری تیلور, علائم, فاکتورگیری, فاکتورگیری عبارتهای جبری, ماتریس های حاوی متغیرهای نمادین, متغیر, متغیر نمادین, محاسبات نمادین, محاسبات نمادین در متلب, معادلات جبری, نمادها, نمادین, چند جمله ای, چند جمله ای نمادین   انتگرال چندگانه, انتگرال چندگانه عددی, انتگرال گیری, انتگرال گیری در متلب, انتگرال گیری دو بعدی, انتگرال گیری دو بعدی عددی, انتگرال گیری عددی, تخمین, تصویر دیجیتال, توابع چند متغیره, سرعت, سیمپسون, شتاب, محاسبات عددی, محاسبه مشتق عددی, محاسبه گرادیان, مسئله تخمین, مشتق, مشتق گیری در متلب, مشتق گیری عددی, میدان برداری, نسخه برداری, گرادیان  رچسب ها: آمار, اعداد تصادفی, اعداد تصادفی چند متغیره, انتخاب, انتخاب بدون جایگذاری, انحراف معیار, اوج توزیع, برازش توزیع احتمالی, تابع توزیع جمعی, ترسیم, توزیع نرمال چند متغیره, تولید اعداد تصادفی, تولید اعداد تصادفی با توزیع نرمال, تولید اعداد تصادفی پیوسته, تولید اعداد تصادفی پیوسته یکنواخت, تولید اعداد تصادفی گسسته, تولید اعداد تصادفی گسسته یکنواخت, تولید جایگشت تصادفی, تولید رشته های تصادفی عمومی, جایگشت تصادفی, داده های تصادفی, رشته های تصادفی عمومی, رگرسیون, رگرسیون خطی, رگرسیون خطی و غیر خطی, ضریب تبیین, محاسبه میانگین, مدل سازی, نمایش ویژگیهای آماری, نمونه برداری, همبستگی, هیستوگرام, واریانس, چولگی, کاربرد متلب در آمار, گشتاور, گشتاورهای آماری, گشتاورهای آماری کمیت های تصادفی   برنامه نویسی متلب, ترسیم راه حل, ترسیم راه حل بر حسب پارامتر, حل معادلات جبری, حل پارامتریک, ریشه یابی, ریشه یابی در متلب, ریشه یابی عددی, محاسبات عددی, محاسبه ریشه, محاسبه ریشه های چند جمله ای, معادلات جبری غیر خطی, پارامتریک, چند جمله ای, چند جمله ای مشخصه   ارتباط سطح پایین با فایل ها, ایجاد نام فایل یکتا, تبدیل ماتریس به آرایه سلولی, خواندن اطلاعات از فایل های mat, خواندن در فایل های اکسل, دریافت مسیرهای ویژه سیستم, دیالوگ های استاندارد, ذخیره سازی داده ها در فایل های mat, فایل, مدیریت فایل ها و اطلاعات در متلب, مدیریت فایل ها و پوشه ها, نوشتن در فایل های اکسل   Handle در متلب, استخراج نمودارهای ترسیم شده از متلب, الگوهای رنگی, ترسیم انواع نمودارها, ترسیم توابع دو بعدی, ترسیم معادلات سه بعدی, ترسیم نمودار در متلب, ترسیم نمودارهای سطح زیر منحنی, ترسیم نمودارهای میله ای, ترسیم کانتور, تغییر مقیاس محورهای مختصات, تنظیمات نمودارها, توابع گرافیکی, مقیاس لگاریتمی, نمودارهای سه بعدی, نمودارهای پله ای, هیستوگرام, گرافیک در متلب   اختصاص ورودی ها با تعداد متغیر, استفاده از توابع در متلب, توابع در متلب, پیاده سازی توابع, پیاده سازی توابع با پارامترهای ورودی اختیاری  رچسب ها: آموزش متلب, اختصاص حافظه, افزایش سرعت برنامه, انتخاب, برنامه نویسی متلب, تصمیم گیری, حلقه های تکرار, دستورهای شرطی در متلب, ساختارهای کنترل برنامه   آرایه های سلولی, اعداد مختلط, انواع داده در متلب, انواع داده ها در متلب, اپراتورهای مقایسه, داده های رشته ای در متلب, داده های عددی, داده های منطقی, ساختارها در متلب, عملگرهای منطقی در متلب   برنامه نویسی متلب, تبدیل اعداد غیر صحیح به اعداد صحیح, تغییر اندازه یک ماتریس, تکرار یک ماتریس, ساخت ماتریس های قطری, عناصر قطری ماتریس, قواعد اندیس گذاری, ماتریس های ویژه, متلب, محاسبه مجموع عناصر ماتریس, محیط متلب, کمیت های ویژه رچسب ها: آموزش تخصصی, اکسالیدا, برنامه نویسی, برگزاری دوره های آموزشی, دوره آموزشی, دوره آموزشی تخصصی, عملی, نرم افزاری, کاربردی رچسب ها: Design Expert, DOE, Minitab, Response Surface Method, RSM, الگوریتم فرا ابتکاری, الگوریتم فرا ابتکاری تک هدفه, الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه, تاگوچی, تنظیم پارامتر, روش تاگوچی, روش سطح پاسخ, روش های تنظیم پارامتر, طراحی آزمایش ها   انتخاب موضوع پایان نامه, جمع آوري اطلاعات, جمع آوري داده ها, جمع آوري دیتاست, جمع آوري مقالات, سازماندهي اطلاعات, فصل بندی پایان نامه, مشخص كردن هدف, موضوع پایان نامه, نکات نوشتن مقاله, نکات نوشتن پایان نامه, نگارش مقاله, نگارش پایان نامه, چاپ مقاله  رچسب ها: استخراج مدل, سیستم های دارای انتگرال گیر, شناسایی سیستم, فرآیند صنعتی, مدل دو پارامتری, مدل سه پارامتری, ورودی استاندارد, ورودی پله  رچسب ها: Behavioral Modelling, continues assignment statement, Hardware Description Language, HDL, Register Transfer Logic, RTL, Verilog, برنامه نویسی به زبان Verilog, توصیف سخت افزار, جمع کننده تک بیتی, ساختار آرایه ای, طراحی مدارهای ترتیبی, طراحی مدارهای دیجیتال, طراحی پارامتری, ماژول, وریلوگ   آنالیز عددی, انتقال داده, بلوک پیش فرض, تنظیم حل کننده ها, تنظیم پارامتر, سیستم خطی, سیستم های زمان-گسسته, سیستم های غیرخطی, سیستم های هیبرید, سیمیولینک, سیگنال, شبیه سازی سیستم, فراخوانی m-file, فراخوانی مدل های سیمیولینک, فضای حالت, نمایش سیستم, نمایشگر   ACO, Ant Colony Optimization, DE, Differential Evolution, ES, Evolution Strategy, GA, Genetit Algorithm, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, Particle Swarm Optimization, PSO, SA, Simulated Annealing, Swarm Intelligence, Tabu Search, TS, آموزش برنامه نویسی متلب, استراتژی تکامل, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, برنامه نویسی متلب, بهینه سازی ازدحام ذرات, بهینه سازی انبوه ذرات, بهینه سازی در متلب, بهینه سازی هوشمند, بهینه سازی کلونی مورچگان, تکامل تفاضلی, جستجوی ممنوع, روش های بهینه سازی, شبیه سازی تبرید, مبانی بهینه سازی, متاهیوریستیک ها, هوش ازدحامی   ACO, Ant Colony Optimization, DE, Differential Evolution, ES, Evolution Strategy, GA, Genetit Algorithm, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, Particle Swarm Optimization, PSO, SA, Simulated Annealing, Swarm Intelligence, Tabu Search, TS, آموزش برنامه نویسی متلب, استراتژی تکامل, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, برنامه نویسی متلب, بهینه سازی ازدحام ذرات, بهینه سازی انبوه ذرات, بهینه سازی در متلب, بهینه سازی هوشمند, بهینه سازی کلونی مورچگان, تکامل تفاضلی, جستجوی ممنوع, روش های بهینه سازی, شبیه سازی تبرید, مبانی بهینه سازی, متاهیوریستیک ها, هوش ازدحامی  Differential Evolution, Genetic Algorithm, Hub Location Allocation, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, Inventory Control, Layout, Layout Design, Network Reliability, NSGA-II, NSGA2, Parallel Machine Scheduling, Particle Swarm Optimization, Project Scheduling, PSO, RCPSP, Reliability, Scheduling, SCM, Simulated Annealing, Supply Chain Management, Wireless Sensor Network, الگوریتم PSO, الگوریتم رقابت استعماری, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم ژنتیک باینری, الگوریتم ژنتیک پیوسته, الگوریتم ژنتیک چند هدفه, انبارداری, برنامه نویسی متلب, بهینه سازی, بهینه سازی ازدحام ذرات, بهینه سازی مقید, بهینه سازی چند معیاره, بهینه سازی چند هدفه, تئوری احتمالات, تئوری گراف, تحقیق در عملیات, تکامل تفاضلی, زمان بندی, زمان بندی ماشین های موازی, زمان بندی پروژه, زمان بندی پروژه با محدودیت منابع, زنجیره تأمین سه لایه, شبکه حسگر بیسیم, شبکه سنسور بیسیم, شبیه سازی تبرید, طراحی بهینه چیدمان, طراحی چیدمان, طرح ریزی واحدهای صنعتی, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی متلب, فیلم آموزشی مهندسی صنایع, قابلیت اطمینان, قابلیت اطمینان در شبکه, مدیریت زنجیره تأمین, مهندسی صنایع, مهندسی مخابرات, مهندسی کامپیوتر, مکان یابی, مکان یابی هاب, چیدمان, چیدمان کارگاهی, کنترل بهینه, کنترل موجودی Inventory Control, Particle Swarm Optimization, PSO, انبارداری, بهینه سازی ازدحام ذرات, مهندسی صنایع, کنترل بهینه, کنترل موجودی   Differential Evolution, Hub Location Allocation, ICA, Imperialist Competitive Algorithm, Particle Swarm Optimization, PSO, Wireless Sensor Network, الگوریتم رقابت استعماری, برنامه نویسی متلب, بهینه سازی, بهینه سازی ازدحام ذرات, تکامل تفاضلی, شبکه حسگر بیسیم, شبکه سنسور بیسیم, مهندسی صنایع, مهندسی مخابرات, مهندسی کامپیوتر, مکان یابی, مکان یابی هاب   Layout, Layout Design, Particle Swarm Optimization, PSO, الگوریتم PSO, بهینه سازی ازدحام ذرات, طراحی بهینه چیدمان, طراحی چیدمان, طرح ریزی واحدهای صنعتی, مهندسی صنایع, چیدمان, چیدمان کارگاهی   Network Reliability, NSGA-II, NSGA2, Reliability, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم ژنتیک باینری, الگوریتم ژنتیک چند هدفه, بهینه سازی, بهینه سازی چند معیاره, بهینه سازی چند هدفه, تئوری احتمالات, تئوری گراف, تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی متلب, فیلم آموزشی مهندسی صنایع, قابلیت اطمینان, قابلیت اطمینان در شبکه, مهندسی صنایع رچسب ها: Particle Swarm Optimization, Project Scheduling, PSO, RCPSP, Scheduling, Simulated Annealing, الگوریتم PSO, بهینه سازی, بهینه سازی ازدحام ذرات, تحقیق در عملیات, زمان بندی, زمان بندی پروژه, زمان بندی پروژه با محدودیت منابع, شبیه سازی تبرید, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی متلب, فیلم آموزشی مهندسی صنایع, مهندسی صنایع   Simulated Annealing, بهینه سازی, تحقیق در عملیات, شبیه سازی تبرید, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی متلب, فیلم آموزشی مهندسی صنایع, مهندسی صنایع   Genetic Algorithm, SCM, Supply Chain Management, الگوریتم ژنتیک, الگوریتم ژنتیک پیوسته, بهینه سازی, بهینه سازی مقید, تحقیق در عملیات, زنجیره تأمین سه لایه, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی متلب, فیلم آموزشی مهندسی صنایع, مدیریت زنجیره تأمین, مهندسی صنایع  رچسب ها: Parallel Machine Scheduling, Scheduling, Simulated Annealing, بهینه سازی, تحقیق در عملیات, زمان بندی, زمان بندی ماشین های موازی, شبیه سازی تبرید, فیلم آموزشی, فیلم آموزشی تحقیق در عملیات, فیلم آموزشی متلب, فیلم آموزشی مهندسی صنایع, مهندسی صنایع  رچسب ها: Resource Allocation, بهینه سازی, بهینه سازی چند هدفه, تابع جریمه, تخصیص منابع, روش های هم-تکاملی, قابل قبول نگه داشتن جواب, مسائل بهینه سازی, مسائل بهینه سازی مقید  رچسب ها: CPSO, PSO, بهینه سازی, بهینه سازی ازدحام ذرات, بهینه سازی تکاملی, بهینه سازی مقید, تخطی, تعیین ضرایب بهینه, ضرایب بهینه, مسائل بهینه سازی مقید, هم-تکاملی  رچسب ها: NSGA-II, Pareto Front, استخراج پاسخ, الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی تکاملی, بهینه سازی مقید, جبهه پارتو, مرتب سازی نامغلوب, مسائل بهینه سازی مقید   ازدحام ذرات, بهینه سازی ازدحام ذرات, بهینه سازی تکاملی, بهینه سازی مقید, تخصیص منابع, توزیع سرمایه, خواص قیود, سرمایه گذاری, قابل قبول نگه داشتن پاسخ, قابل قبول نگه داشتن پاسخ ها   بهینه سازی مقید, تخصیص منابع, تخطی قید, حالت قطعی, قابل قبول نگه داشتن جواب, مسأله بدون قید  رچسب ها: بهینه سازی تکاملی, بهینه سازی مقید, بهینه سازی مقید مبتنی بر تابع جریمه, تابع جریمه, تخطی, تعریف تخطی, توابع جریمه, تکامل تفاضلی, ضرایب جریمه, ضرایب لاگرانژ, مسأله بهینه سازی, مسأله کوله پشتی   Constrained Optimization, بهینه سازی, بهینه سازی مقید, روش های تکاملی, مسائل بهینه سازی مقید   LaTeX, TeX, آشنایی با LaTeX, ارجاع دهی در TeX, درج جدول در TeX, درج شکل در TeX TeX, زیر نویس در LaTeX, فرمول های ریاضی در LaTeX, قالب بندی متن در LaTeX, قالب های مجلات معتبر در LaTex, محیط ها در TeX   LaTeX, TeX, آشنایی با LaTeX, ارجاع دهی در LaTeX, درج جدول در TeX, درج شکل در TeX TeX, زیر نویس در LaTeX, شماره گذاری روابط ریاضی در LaTeX, فرمول های ریاضی در LaTeX, قالب بندی متن در LaTeX, قالب مقالات در LaTeX, قالب های مجلات معتبر در LaTex, محیط ها در TeX, وارد کردن عبارت ریاضی در LaTeX   LaTeX, TeX, آشنایی با LaTeX, ارجاع دهی در TeX, اضافه کردن هایپر لینک در LaTeX, افزودن خط روی نوشته در LaTeX, افزودن زیر خط در LaTex, افزودن شکل در LaTex, انتقال تصاویر از نرم افزار متلب به LaTeX, انتقال نمودارها از نرم افزار متلب به LaTeX, تبدیل Footnote به Endnote, تبدیل زیر نویس به آخر نویس, درج جدول در LaTeX, درج جدول در TeX, درج شکل در TeX TeX, دریافت اطلاعات وبسایت های معتبر علمی, زیر نویس در LaTeX, شماره گذاری در LaTeX, شماره گذاری مراجع در LaTeX, فرمول های ریاضی در LaTeX, قالب بندی متن در LaTeX, قالب های مجلات معتبر در LaTex, قرار دادن تصویر در متن در LaTeX, محیط ها در TeX, مراجع در LaTeX, مرتب سازی مراجع در LaTeX, پانویس در LaTeX   Environment در LaTex, LaTeX, TeX, آشنایی با LaTeX, ارجاع دهی در TeX, بسته ها در LaTeX, تقسیم بندی متن در LaTeX, حالت های متن در LaTeX, درج بخش های مختلف مقاله در LaTeX, درج جدول در TeX, درج شکل درTeX, درج شکل در TeX TeX, رنگ بندی متن در LaTeX, رنگ بندی پس زمبنه در LaTeX, زیر نویس در LaTeX, شماره گذاری در LaTeX, فاصله بین خطوط در LaTeX, فرمول های ریاضی در LaTeX, قالب بندی متن در LaTeX, قالب های مجلات معتبر در LaTex, محیط ها در TeX, کاراکترهای ویژه در LaTeX   LaTeX, TeX, ارجاع دهی در LaTeX, تاریخچه LaTeX, تقسیم بندی های متن در LaTeX, توزیع های LaTeX, تکامل LaTeX, درج جدول در LaTeX, زیر نویس در LaTeX, ساختار پرونده TeX, ساختار یک پروژه TeX, فایل های ورودی TeX, فرمول های ریاضی در LaTeX, قالب بندی متن در LaTeX, قالب های مجلات معتبر در TeX, قرار دادن شکل در LaTeX, محیط متن در LaTeX, نقاط ضعف TeX, نقاط قوت TeX, ویرایشگرهای LaTeX, ویرایشگرهای TeX  پرچسب ها: Digital Image Processing, Image Processing, اصلاح تصاویر, بهبود تصویر, بهبود کیفیت تصویر, تبدیل هاف, تبدیلات حوزه مکان, تشخیص خط, تشخیص نقطه, تصاویر دیجیتال, حذف نویز تصویر, خواندن فایل‌های تصویری, فیلترهای حوزه فرکانس, فیلترهای حوزه مکان, نوشتن فایل‌های تصویری, هیستوگرام, پردازش تصویر, پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر دیجیتال, پردازش هیستوگرام   Digital Image Processing, hough transform, Image Processing, line detection, point detection, استخراج اطلاعات خطوط, اعمال تبدیل هاف, بهبود تصویر, بهبود کیفیت تصویر, تئوری تبدیل هاف, تبدیل هاف, تبدیل هاف در تشخیص خطوط, تشخیص خط, تشخیص نقطه, نمایش تبدیل هاف, پردازش تصویر, پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر دیجیتال, پیاده‌سازی فیلترهای مکانی  رچسب ها: Blind Deconvolution, Deconvolution, Digital Image Processing, Image Processing, Iterative Nonlinear Reconstruction, Lucy-Richardson Algorithm, Regularized Filtering, Wiener Filtering, اصلاح تصویر, الگوریتم لوسی-ریچاردسون, بازسازی تکراری غیر-خطی, بهبود تصویر, بهبود کیفیت تصویر, حذف عوامل مخرب, حذف نویز, حذف نویز متناوب, حذف پیچیدگی تصویر, حذف پیچیدگی کور, طراحی فیلترهای هوشمند, فیلتر وینر, فیلترهای فرکانسی, فیلترهای مکانی, فیلترهای مکانی برای حذف اثر نویز, پردازش تصویر, پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر دیجیتال   Band-Pass Filtering, Butterworth, Digital Image Processing, Frequency Response, High-Pass Filtering, Image Processing, Low-Pass Filtering, بهبود تصویر, بهبود کیفیت تصویر, تبدیلات فوریه, تبدیلات فوریه و ارتباط آن‌ با تبدیلات مکانی, تشخیص الگوهای ثابت, خواص تبدیلات فوریه, سری فوریه, فیلتر بالا گذر, فیلترمیان گذر, فیلترهای فرکانسی, فیلتر‌های باترورث, مفاهیم سری فوریه, مفاهیم سری فوریه در حالت دو بعدی, مفاهیم سری فوریه در حالت یک بعدی, پاسخ فرکانسی, پایین گذر, پردازش تصویر, پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر دیجیتال   Convolution, Correlation, Digital Image Processing, Image Processing, Linear Spatial Filters, Nonlinear Spatial Filters, Spatial Filters, بهبود تصویر, بهبود کیفیت تصویر, تبدیل تصویر به حالت ستونی, عملگرهای همبستگی, عملگرهای پیچیدگی, فیلترهای مکانی, فیلترهای مکانی خطی, فیلترهای مکانی غیر خطی, پردازش تصویر, پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر دیجیتال, پیاده‌سازی فیلترهای مکانی غیر خطی  رچسب ها: Digital Image Processing, Histogram, Histogram Equalization, Image Histogram, Image Processing, Imahe Enhancement, Intensity Transform, بهبود تصویر, بهبود کیفیت تصویر, تبدیل نگاشت روشنایی, نگاشت شدت روشنایی, هموارسازی هیستوگرام, هیستوگرام, هیستوگرام تصویر, پردازش تصویر, پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر دیجیتال  رچسب ها: Digital Image Processing, Image Processing, خواندن انواع فرمت های تصویر, خواندن فایل های تصویری, ذخیره سازی انواع فرمت های تصویر, ذخیره سازی تصویر, نمایش تصاویر در متلب, نوشتن انواع فرمت های تصویر, پردازش تصویر, پردازش تصویر در متلب, پردازش تصویر دیجیتال   بررسی مقالات علمی, بررسی مقالات چاپ شده, دوره های آموزشی, دوره های آموزشی تخصصی, دوره های آموزشی مبتنی بر بررسی مقالات چاپ شده   ANN, Anomaly Detection, Artificial Neural Networks, Association Rule Mining, Classification, Clustering, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Dimension Reduction, Dimensionality Reduction, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Neural Networks, Outlier Detection, Pattern Mining, Regression, Rule Mining, استخراج دانش, بسته طلایی داده کاوی در متلب, بسته طلایی فیلم های آموزشی داده کاوی در متلب, تشخیص داده های پرت, تشخیص ناسازگاری ها, خوشه بندی, داده کاوی, داده کاوی در متلب, رگرسیون, شبکه های عصبی مصنوعی, طبقه بندی, مبانی داده کاوی, پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی در متلب, پیش پردازش داده ها, کاربردهای داده کاوی, کاهش ابعاد, کاوش الگو, کاوش دانش, کاوش قواعد, کاوش قواعد وابستگی, کشف دانش  رچسب ها: Association Rule Mining, Biomedical Engineering, Body Fat Estimation, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree Classifier, Decison Tree, Frequent Rule, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Market Basket Analysis, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, الگوریتم Apriori, الگوریتم FP-Growth, انتخابات ریاست جمهوری آمریکا, تحلیل رفتار مشتری, تحلیل سبد خرید, تحلیل سفارش های یک رستوران, تحلیل نتایج انتخابات, تخمین درصد چربی بدن, داده کاوی, داده کاوی در متلب, درخت تصمیم, رگرسیون, رگرسیون غیر خطی, شبکه عصبی MLP, شبکه عصبی RBF, طبقه بندی, قواعد تکرار شونده, مبانی داده کاوی, مدل سازی, مهندسی پزشکی, کاربرد داده کاوی در علوم اجتماعی, کاربرد داده کاوی در علوم انسانی, کاربرد داده کاوی در علوم سیاسی, کاربرد داده کاوی در پزشکی, کاربرد درخت تصمیم در طبقه بندی, کاربرد هوش مصنوعی در علوم انسانی, کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی, کاوش دانش, کاوش قواعد وابستگی, کشف دانش, کمترین مربعات, کمترین مربعات غیر خطی  رچسب ها: Association Rule Mining, Data Mining, Data Mining in MATLAB, FP-Growth, Frequent Pattern, Frequent Pattern Growth, Frequent Rule, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Market Basket Analysis, Pattern Mining, Strong Rule, استخراج دانش, الگوریتم Apriori, الگوریتم رشد الگوی متداول, الگوهای تکرار شونده, تحلیل سبد خرید, تشکیل درخت FP-Tree, داده کاوی, داده کاوی در متلب, قواعد تکرار شونده, مبانی داده کاوی, معیارهای تشخیص قواعد قوی, معیارهای جذابیت قواعد, مقایسه Apriori و FP-Growth, پیاده سازی FP-Growth در متلب, پیاده سازی FP-Tree در متلب, پیاده سازی روش Apriori در متلب, کاوش الگو, کاوش دانش, کاوش قواعد تکرار شونده, کاوش قواعد وابستگی, کشف دانش  رچسب ها: Anomaly Detection, Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Outlier Detection, آماره Q, آماره T2, استخراج دانش, الگوهای پرت, تشخیص داده های پرت, تشخیص ناسازگاری ها, داده های پرت, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, معیار Q, معیار T2, معیار T2 برای تشخیص ناسازگاری ها, معیار باقیمانده, ناسازگاری, ناسازگاری در داده ها, کاوش دانش, کشف دانش   Auto-Associative Memories, Auto-Associative Neural Networks, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Dimension Reduction, Dimensionality Reduction, FDA, Fisher Discriminant Analysis, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, PCA, PCA غیر خطی, Principal Component Analysis, Self-Organizing Maps, SVD, ارتباط PCA با SVD, استخراج دانش, تجزیه مقادیر تکین, تحلیل تفکیک فیشر, تحلیل مولفه اساسی, تعمیم PCA, تفاوت PCA و FDA, تولباکس NLPCA برای کاهش ابعاد غیر خطی, تولباکس PCA غیر خطی, حافظه های انجمنی, داده کاوی, داده کاوی در متلب, شبکه های عصبی انجمنی, مبانی داده کاوی, نگاشت خود سازمان ده, پیاده سازی FDA در متلب, پیاده سازی PCA در محیط متلب, کاربرد SOM در کاهش ابعاد, کاهش ابعاد, کاهش ابعاد غیر خطی در متلب, کاهش بعد غیر خطی, کاوش دانش, کشف دانش   Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Least Squares, Linear Regression, Nonlinear Regression, Regression, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, روش های رگرسیون, رگرسیون, رگرسیون خطی, رگرسیون غیر خطی, شبکه عصبی, شبکه عصبی MLP در متلب, شبکه عصبی RBF, شبکه عصبی RBF در متلب, شبکه عصبی مصنوعی, شبکه عصبی پرسپترون چند لایه یا MLP, مبانی داده کاوی, مدل سازی, کاوش دانش, کشف دانش, کمترین مربعات, کمترین مربعات برای رگرسیون, کمترین مربعات برای رگرسیون غیر خطی, یادگیری نظارت شده   AGNES, Clustering, Data Mining, Data Mining in MATLAB, DIANA, FCM, Fuzzy c-Means, Grid-based Clustering, Hierarchical Clustering, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Partitioning Clustering Methods, Self-Organizing Maps, SOM, استخراج دانش, الگوریتم DBSCAN, الگوریتم Lloyd, تفاوت خوشه بندی و طبقه بندی, خوشه بندی, خوشه بندی بالارونده, خوشه بندی جدولی, خوشه بندی سلسله مراتبی, خوشه بندی سلسله مراتبی در متلب, خوشه بندی فازی, خوشه بندی فازی در متلب, خوشه بندی مبتنی بر تقسیم بندی, خوشه بندی مبتنی بر توزیع, خوشه بندی مبتنی بر چگالی, خوشه بندی پایین رونده, داده کاوی, داده کاوی در متلب, روش k-Means, روش k-Medoids, شبکه عصبی SOM, مبانی داده کاوی, نگاشت خود سازمان ده, پیاده سازی DBSCAN در متلب, پیاده سازی k-Means در متلب, پیاده سازی k-Medoids در متلب, کاربردهای خوشه بندی, کاوش دانش, کشف دانش  رچسب ها: Binary Decision Tree, Classification, Data Mining, Data Mining in MATLAB, Decision Tree, k-Fold Cross-Validation, k-Nearest Neighbors, KDD, KNN, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, Naive Bayesian Classifier, Overfitting, Overtraining, استخراج دانش, اعتبار سنجی, اعتبارسنجی چند لایه ای, الگوریتم k نزدیکترین همسایه, الگوریتمKNN, داده کاوی, داده کاوی در متلب, درخت تصمیم, درخت تصمیم برای طبقه بندی, درخت تصمیم در متلب, طبقه بندی, طبقه بندی بیزی, طبقه بندی در متلب, طبقه بندی کننده پایه بیزی, فرآیند آموزش, مبانی داده کاوی, پیاده سازی KNN در متلب, کاوش دانش, کشف دانش, یادگیری, یادگیری نظارت شده رچسب ها: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش رچسب ها: Data Mining, Data Mining in MATLAB, KDD, Knowledge Discovery, Knowledge Discovery from Data, استخراج دانش, داده کاوی, داده کاوی در متلب, مبانی داده کاوی, کاوش دانش, کشف دانش   CWT, DWT, Image Processing, Wavelet, Wavelet Transform, استخراج ویژگی از تصویر, تبدیل موجک تصاویر, تبدیل موجک در متلب, تبدیل موجک دو بعدی, تبدیل موجک پیوسته, تبدیل موجک پیوسته در متلب, تبدیل موجک گسسته, تبدیل موجک گسسته در متلب, تبدیلات موجک, تبدیلات موجک در متلب, تشخیص لبه, تفکیک زمانی سری های زمانی, جداسازی مولفه های سازنده سیگنال, سری های زمانی, شبکه های عصبی, مبانی تبدیلات موجک, موجک, موجک در متلب, پردازش تصویر, پردازش سیگنال, پیش بینی, پیش بینی سری های زمانی   DWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک گسسته, تبدیلات موجک, تفکیک زمانی سری های زمانی, جداسازی مولفه های سازنده سیگنال, سری های زمانی, شبکه های عصبی, موجک, پیش بینی, پیش بینی سری های زمانی   DWT, Image Processing, Wavelet, Wavelet Transform, استخراج ویژگی از تصویر, تبدیل موجک تصاویر, تبدیل موجک دو بعدی, تبدیل موجک گسسته, تبدیل موجک گسسته در متلب, تبدیلات موجک, تبدیلات موجک در متلب, تشخیص لبه, موجک, پردازش تصویر   DWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک در متلب, تبدیل موجک گسسته, تبدیل موجک گسسته در متلب, تبدیلات موجک, موجک, پردازش سیگنال   CWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک در متلب, تبدیل موجک پیوسته, تبدیل موجک پیوسته در متلب, تبدیلات موجک, موجک, موجک در متلب   CWT, DWT, Wavelet, Wavelet Transform, تبدیل موجک پیوسته, تبدیل موجک گسسته, تبدیلات موجک, مبانی تبدیلات موجک, موجک   دعوت به همکاری, سهندار, شرکت دانش آرتان سهند, فراخوان همکاری, مشاغل, موقعیت های کاری   Data Mining, Machine Learning, Pattern Recognition, بازشناسی الگو, تخمین حالت, تخمین حالت سیستم های دینامیکی, تشخیص الگو, داده کاوی, دوره آموزشی متلب, دوره آموزشی هوش مصنوعی, سیستم های کنترل خطی, شناسایی سیستم, مدل سازی, مهندسی مکانیک, مهندسی کنترل, مکاترونیک, هوافضا, پردازش تصویر, کنترل بهینه, کنترل غیرخطی, کنترل مقاوم, کنترل هوشمند, کنترل پیشرفته, کنترل چند متغیره, یادگیری ماشینی   آموزش برنامه نویسی متلب, برنامه نویسی شیئ گرا, برنامه نویسی متلب پیشرفته, برنامه نویسی موازی, برنامه نویسی پیشرفته متلب, بهینه سازی کلاسیک در متلب, حل عددی معادلات در متلب, دوره آموزشی جامع و عملی برنامه نویسی متلب, دوره آموزشی جامع و عملی کاربرد برنامه نویسی متلب در علوم و مهندسی, فایل MEX, مباحث پیشرفته در برنامه نویسی متلب, متلب پیشرفته, مجموعه دوره های آموزشی برنامه نویسی متلب, محاسبات عددی در متلب, معادلات دیفرانسیل در متلب, موازی سازی برنامه ها, پردازش موازی, کاربرد برنامه نویسی متلب در علوم و مهندسی   ANFIS, ANFIS با چند خروجی, Clustering, FCM, FIS, Fuzzy Arithmetic, Fuzzy c-Means, Fuzzy Inference System, Fuzzy Logic, Fuzzy Relation, Fuzzy Sets Theory, genfis2, genfis3, k-means, Lookup Table, آموزش سیستم فازی, آموزش طراحی سیستم فازی, آموزش فازی, آموزش منطق فازی, الگوریتم k-Means, انفیس, انفیس با چند خروجی, تخمین تابع, تولباکس فازی, جدول ارجاع, خوشه بندی, خوشه بندی فازی, روابط فازی, ریاضیات فازی, سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی, سیستم استنتاج فازی, سیستم فازی, سیستم فازی TSK, سیستم فازی تاکاگی-سوگنو, سیستم فازی ممدانی, سیسنم فازی Mamdani, طراحی سیستم فازی, طراحی سیستم فازی در متلب, طراحی سیستم فازی مبتنی بر خوشه بندی, فیلم آموزشی فازی, قواعد فازی, متغیرهای زبانی, مجموعه های فازی, محاسبات فازی, معکوس سازی, مفاهیم پایه سیستم های فازی, منطق فازی, پایگاه قواعد فازی, پیاده سازی ANFIS در متلب, پیاده سازی انفیس در متلب, پیاده سازی سیستم فازی در متلب, کلاسترینگ, کلاسترینگ فازی, کینماتیک معکوس  رچسب ها: آموزش الگوریتم ژنتیک چند هدفه, بهینه سازی تکاملی چند هدفه, بهینه سازی چند هدفه, بهینه سازی گروه ذرات چند هدفه, دانشگاه خوارزمی, فیلم آموزشی بهینه سازی چند هدفه, کارگاه آموزشی بهینه سازی چندهدفه, کنفرانس سیستم های هوشمند ایران, یازدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند ایران  رچسب ها: ANFIS, ANFIS با چند خروجی, آموزش طراحی سیستم فازی, انفیس, انفیس با چند خروجی, تخمین تابع, سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی, سیستم فازی, معکوس سازی, پیاده سازی ANFIS در متلب, کینماتیک معکوس   ANFIS, Clustering, FCM, Fuzzy c-Means, genfis2, genfis3, k-means, الگوریتم k-Means, انفیس, خوشه بندی, خوشه بندی فازی, سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی, طراحی سیستم فازی مبتنی بر خوشه بندی, کلاسترینگ, کلاسترینگ فازی   ANFIS, انفیس, سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی, طراحی سیستم فازی در متلب, پیاده سازی ANFIS در متلب, پیاده سازی انفیس در متلب 

 

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع پردازش تصویر در متلب

 

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع پژوهش دانشگاهی

 

دانلود رایگان فیلم آموزش الگوریتم های Clustering در متلب

 

دانلود رایگان فیلم آموزش شبکه های عصبی و معرفی کامل انواع آن artificial neural network

 

دانلود رایگان فیلم آموزش جامع شبکه های عصبی فازی (Fuzzy Neural Network)

 

فیلم های آموزشی به مرور در حال آماده شدن و قرار گرفتن بر روی سایت است.

 

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع حل مسائل بهینه سازی خطی و غیر خطی به وسیله روش های دقیق ریاضی در متلب

دانلود رایگان فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم‌های جستجوی ممنوعه در متلب

دانلود رایگان فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم‌های مورچگان  در متلب

دانلود رایگان فیلم جامع آموزش عملی الگوریتم‌های زنبور  در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جستجوی هارمونی  محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جستجوی گرانشی محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم کلونی زنبور های مصنوعی  محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع الگوریتم کرم شب تاب , FA در متلب

دانلود رایگان فیلم آموشی الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات چند هدفه MOPSO محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های ژنتیک چند هدفه NSGAII NSGA2  محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های ژنتیک چند هدفه NRGA  محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان فیلم آموشی جامع منطق فازی در متلب محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان فیلم آموشی جامع شبکه عصبی محصول ویژه متلب نت

دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی پردازش تصویر image processing

دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی داده کاوی Data mining

دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی سیمولینک Simulink در MATLAB

 

مدر

 دانلود رایگان کد متلب حل مسأله زمان‌بندی ماشین‌های موازی در متلب کلیک کنید(+)

 دانلود رایگان کد متلب حل مسأله مدیریت زنجیره تأمین سه لایه در

 دانلود رایگان کد متلب حل مسأله مسیریابی خودرو یا VRP در متلب

 دانلود رایگان کد متلب حل مسأله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع یا RCPSP در متلب کلیک کنید(+)

 دانلود رایگان کد متلب حل مسائل قابلیت اطمینان در شبکه به صورت چند هدفه در متلب 

س: شهاب پورصفری - کارشناس ارشد مهندسی صنایع
قیمت: رایگان                                                           
زبان: فارسی                                                            
فرمت: MP4، با ابعاد ۱۲۸۰ در ۷۲۰     (کیفیت HD)    

 

 

 

 

 

Free training videos  Optimization algorithms, neural networks, fuzzy logic  Artificial intelligence  Industrial Engineering  And ...  MATLAB Department notes  Fields  Industrial engineering, management, computer,  Artificial Intelligence, Civil, Electrical,  Finance, Mathematics, Mechanical  And ...   Please click on the link below  Free Videos comprehensive training program in MATLAB (MATLAB specific product notes)  Free comprehensive training videos Genetic Algorithms Genetic Algorithm GA  Free download movie taboo search algorithm in MATLAB comprehensive training  Free Movie comprehensive training of refrigeration simulation algorithms in MATLAB  Comprehensive video training free download ant algorithms in MATLAB  Free Download Bee Movie comprehensive training algorithms in MATLAB  Free Tutorial harmony search algorithms, especially the MATLAB product sheet  Free Tutorial gravitational special product search algorithm matlab notes  Free Tutorial colonial competitive algorithm in MATLAB product-specific notes  Artificial bee colony algorithm is a special product training videos free download matlab notes  Free Videos comprehensive training algorithm Firefly, FA in MATLAB  Free Videos comprehensive training algorithm, particle swarm optimization, PSO  Free Videos multi-objective particle swarm optimization algorithm MOPSO teach specific product MATLAB notes  Free Tutorial NSGAII NSGA2 multi-objective genetic algorithms MATLAB product-specific notes  Free training videos, multi-objective genetic algorithms NRGA particular product MATLAB notes  Free Videos fuzzy comprehensive teach a particular product MATLAB MATLAB notes  Free Videos comprehensive teach MATLAB neural network specific product notes  Free training videos, industrial engineering problem solving by optimization algorithms in MATLAB  Free video training series image processing image processing  Free video training series data mining Data mining  Free video training series Symvlynk in MATLAB Simulink  Lecturer: Shihab Pvrsfry - Master of Industrial Engineering  Price: Free  Language: Farsi  Formats: MP4, with dimensions of 1280 x 720 (QUALITY HD)   Educational films gradually being prepared and placed on the site.  Please click on the link below  Free training videos optimization algorithms, neural networks, fuzzy logic and ...  MATLAB code for free download  MATLAB programming projects  Tutoring, training optimization algorithms, neural networks, fuzzy logic and ...  Free training files

 

انجام پروژه matlab انجام پروژه متلب مهندسی صنایع و ... انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب   مشاوره انجام پروپزال انجام پایان نامه     کارشناسی ارشد     دکتری   انجام پروژه های دانشجویی   برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب انجام پروژه matlab انجام پروژه متلب  انجام پروژه مطلب  Cplex Gams Lingo   ای اس پی ASPPHP   JAVA‌  جاوا  Delphi++C  Visual C  Assembly  #C    Visual Basic OMNET  OPNET  Linux  Oracle  MYSQL  SQLSERVER ‌   لینوکس     انجام پروژه   و در صورت تمایل    فیلم آموزشی پروژه آموزش حضوری پروژه      Email : matlab_net@yahoo.com    Phone : 09190090258  گروه آموزشی متلب نت رشته های   مهندسی صنایع ، مدیریت ، کامپیوتر ،    هوش مصنوعی ، عمران ، برق ،   مالی ، ریاضی، مکانیک   و ... مشاوره و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تشخیص الگویادگیری ماشین پردازش صدا پردازش تصویر Image processing شبکه عصبی منطق فازی داده کاوی Data Mining شبیه سازی کامپیوتری توالی عملیات و زمان بندی  زنجیره تامین مدل سازی ریاضی مسیریابی وسیله نقلیه  سیستم تولیدی سلولیزمان بندی پروژهقابلیت اطمینانبرنامه ریزی تولیدانتخاب تامین کنندگانکنترل موجودی  تصمیم گیری چند معیاره  AHP SAW TOPSIS VIKOR PROMTHEE ENTROPY FUZZY GRAY فازی  قطعی  بازه ای  تحلیل پوششی داده هاBCC  DEA CCR   قابل توجه دانشجویانی که می خواهند در پایان نامه یا مقالات خود از هوش مصنوعی ، الگوریتم های فرا ابتکاری یا شبکه عصبی و... استفاده کنند  برای این دسته از دانشجویان بر روی مدل مد نظرشون پروژه پیاده سازی و آموزش داده خواهد شد الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری فراابتکاری تکاملی   metaheuristicsانجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم ژنتیک  Genetic Algorithm GA   در با متلب matlab مطلب  برنامه ریزی ژنتیک Genetic Programming یا  GP     انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم شبیه سازی تبرید Simulated Annealing یا  SA     در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization  یا    PSO     در با متلب matlab مطلب الگوریتم مورچگان الگوریتم پرندگان  الگوریتم پرندگان چند هدفه تکامل تفاضلی Differential Evolution یاDE     انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگانAnt Colony Optimization یاACO   در با متلب matlab مطلب بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا  ACOR    برنامه ریزی تکاملی Evolutionary Programming یا  EP    استراتژی های تکامل Evolution Strategies یاES    استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس یا  CMAجستجوی ممنوعه Tabu Search یادر با متلب matlab مطلبTS   انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم زنبورهاBees Algorithm یاBA     در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی Artificial Bee Colony  یاABC    جستجوی هارمونیHarmony Search یا   HS    بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی   BBO   Biogeography  Based Optimization  الگوریتم فرهنگCultural Algorithm یا   CA   انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم رقابت استعماریImperialist Competitive Algorithm یاICA    در با متلب matlab مطلب الگوریتم کرم شب تابFirefly Algorithm یا  FA     در با متلب matlab مطلب الگوریتم بهینه سازی بیزیBayesian Optimization Algorithm یاBOA    الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی یاhBOA    سیستم ایمنی مصنوعیArtificial Immune System یاAIS    شبکه ایمنی مصنوعیArtificial Immune Network یاAIN    الگوریتم انتخاب تکثیریClonal Selection Algorithm یاCSA  الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاریMemetic Algorithms یاMA   الگوریتم جستجوی کاتالیستیCatalytic Search Algorithm   الگوریتم های تخمین توزیع یاEDA  انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم خفاش یا  Bat Algorithm   الگوریتم جهش قورباغهFrog Leaping    ازدحام ماهی های مصنوعیArtificial Fish Swarm یا AFS    انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO در با متلب matlab مطلب الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) یاBFO انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یاmulti objective optimization MOGA NSGA-II NRGA NSGA2 naga ii  در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم بهینه سازی فاخته COA Cuckoo optimization algorithm در با متلب matlab مطلب انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی  الگوریتم الگوریتم جستجوی گرانشی  Gravitational search algorithm GSA در با متلب matlab مطلب    لینک ها در ادامه مطلب   سفار بر روی لینک های زیر کلیک نمایید  دانلود رایگان کد های آماده MATLAB  دانلود رایگان فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی ، شبکه عصبی ، منطق فازی و ... انجام پروژه های برنامه نویسی MATLAB تدریس خصوصی ، دوره های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی ، شبکه عصبی ، منطق فازی و ... دانلود رایگان فایل های آموزشی    پروژه های مهندسی صنایع مدل سازی و حل در زمینه های مسیریابی وسیله نقلیه زنجیره تامین توالی عملیات سیستم تولیدی سلولی زمان بندی پروژه قابلیت اطمینان برنامه ریزی تولید انتخاب تامین کنندگانکنترل موجودیو ...  پروژه های مهندسی برق CodeVision      ,     Simulink      ,       Pspice ,   HFSS , AVR      ,    PSCAD   ,    DigSilent   ,  SIMKAR   ,  ORCADDiaLux      ,    ModelSim     ,     Quartus ,  CST , MATLABانواع پروژه ها با نرم افزار ADS(Advance Design Systemطراحی و شبیه سازی مدارات RF  و فرکانس بالا  طراحی و شبه سازی تقویت کننده  طراحی و شبه سازی LNA طراحی و شبه سازی Mixer طراحی و شبه سازی VCO  و کلیه مدارات انالوگ و        و...    پروژه های مهندسی مکانیک  ABAQUS - ANSYS - FLUENT - AUTOCAD - CATIA - SOLIDWORKS- EESمشاوره ی پروژه های مهندسی مکانیک با نرم افزارهای: ABAQUS, ANSYS, ADAMS, NASTRAN, 3D form, MATLAB, MATHEMATICA, FLUENT&GAMBIT, FORTRAN- FD  CATIA,SOLIDWORKSو...   پروژه های مهندسی عمران   نجام پروژه های دانشجویی مهندسی عمران نظیر تحلیل و طراحی دستی و کامپیوتری ، انجام پروژه فولاد ، بتن و بارگذاری ، تهیه دفترچه محاسبات و ترسیم جزئیات سازه ای را با نرم افزارهای ETABS ، AutoCad، Safe، Sap2000 ، Excell    حل مسائل پیچیده (NP-Hard) با استفاده روش های متاهیورستیک metaheuristics ازقبیل:  شبکه های عصبی مصنوعی ( Artificial Neural Network , ANN )  الگوریتم ژنتیک ( Genetic Algorithm , GA )  الگوریتم رقابت استعماری ( ICA , Imperialist Competitive Algorithm )  الگوریتم کلونی مورچه ها ( Ants Colony Optimization)  الگوریتم اجتماع پرندگان ( PSO , Partial Swarm Optimization )  شبیه سازی تبرید ( Simulated Annealing , SA )  حل مسایل چند هدفه ( Multi Objective ) به کمک الگوریتم NSGAII و MOICA و ...  کدنویسی برای الگوریتم های ابتکاری و سایر الگوریتم های فرا ابتکاری  مسایل جانمایی تسهیلات ( Facility Locations )  مدیریت زنجیره تامین ( Supply Chain Management SCM )  مسایل شبکه و هاب Hub Network Design  مسایل زمانبندی (sequencing and scheduling problems )  مسیر دهی وسایل نقلیه ( Vehicle Routing Problem VRP ) نمونه هایی از پروژه های قابل انجام در زمینه ی مدل سازی ریاضی:مدل سازی ریاضی مدیریت زنجیره تامین مدل سازی ریاضی انتخاب تامین کنندگان مدل سازی ریاضی برنامه ریزی تولید مدل سازی ریاضی کنترل موجودی مدل سازی ریاضی مسیریابی مدل سازی ریاضی توالی عملیات و زمان بندی مدل سازی ریاضی سبد سهام نمونه هایی از پروژه های قابل انجام در زمینه ی الگوریتم های بهینه سازی: حل مدل های بهینه سازی خطی به وسیله الگوریتم های بهینه سازی حل مدل های بهینه سازی غیر خطی به وسیله الگوریتم های بهینه سازی حل مسائل زمان بندی به وسیله الگوریتم های بهینه سازی حل مسائل مسیر یابی به وسیله الگوریتم های بهینه سازی حل مسائل مکان یابی به وسیله الگوریتم های بهینه سازی حل مسائل زمان بندی پروژه به وسیله الگوریتم های بهینه سازی حل مسائل زنجیره تامین به وسیله الگوریتم های بهینه سازی حل مسائل قابلیت اطمینان به وسیله الگوریتم های بهینه سازی نمونه هایی از پروژه های قابل انجام در زمینه ی داده کاوی: داده کاوی مباحث مالی و سبد سهام داده کاوی مباحث بازاریابی داده کاوی در کلیه زمینه های مورد نیازنمونه هایی از پروژه های قابل انجام در زمینه ی پیش بینی: پیش بینی مباحث مالی و سبد سهام پیش بینی مباحث بازاریابی پیش بینی در کلیه زمینه هی مورد نیاز      ش روژه matlab سفارش پروژه متلب سفارش پروژه مطلب انجام پروژه در مطلب انجام پروژه در matlab انجام پروژه در متلب انجام پروژه های مطلب انجام پروژه های متلب انجام پروژه های MATLAB انجام پروژه با matlab انجام پروژه با مطلب انجام پروژه با متلب انجام برنامه نویسی matlab انجام برنامه نویسی متلب انجام برنامه نویسی مطلب انجام پروژه matlab انجام پروژه متلب انجام پروژه مطلب 

 

 

 

 

 داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری(metaheuristics)فراابتکاری تکاملی   داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک  (Genetic Algorithm) GA       داناود رایگان فیلم آموزشی برنامه ریزی ژنتیک(Genetic Programming) یا  GP     داناود رایگان فیلم آموزشی شبیه سازی تبرید(Simulated Anneaروه آموزشی متلب نت

دانلود رایگدانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری(metaheuristics)فراابتکاری تکاملی  دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم ژنتیک  (Genetic Algorithm) GA      دانلود رایگان فیلم آموزشی  برنامه ریزی ژنتیک(Genetic Programming) یا  GP    دانلود رایگان فیلم آموزشی  شبیه سازی تبرید(Simulated Annealing) یا  SA    دانلود رایگان فیلم آموزشی  بهینه سازی ازدحام ذرات(Particle Swarm Optimization) یا    PSO    دانلود رایگان فیلم آموزشی  تکامل تفاضلی(Differential Evolution) یاDE    دانلود رایگان فیلم آموزشی  بهینه سازی کلونی مورچگان(Ant Colony Optimization) یاACO    دانلود رایگان فیلم آموزشی  بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا  ACOR    دانلود رایگان فیلم آموزشی  برنامه ریزی تکاملی(Evolutionary Programming) یا  EP    دانلود رایگان فیلم آموزشی  استراتژی های تکامل(Evolution Strategies) یاES    دانلود رایگان فیلم آموزشی  استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس یا  CMA-ES    دانلود رایگان فیلم آموزشی  جستجوی ممنوع(Tabu Search) یاTS    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم زنبورها(Bees Algorithm) یاBA    دانلود رایگان فیلم آموزشی  کلونی زنبورهای مصنوعی(Artificial Bee Colony) یاABC    دانلود رایگان فیلم آموزشی  جستجوی هارمونی(Harmony Search) یا   HS    دانلود رایگان فیلم آموزشی  بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی(Biogeography-Based Optimization) یاBBO    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم فرهنگ(Cultural Algorithm) یا   CA    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم رقابت استعماری(Imperialist Competitive Algorithm) یاICA   دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم کرم شب تاب(Firefly Algorithm) یا  FA    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم بهینه سازی بیزی(Bayesian Optimization Algorithm) یاBOA    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی یاhBOA    دانلود رایگان فیلم آموزشی  سیستم ایمنی مصنوعی(Artificial Immune System) یاAIS    دانلود رایگان فیلم آموزشی  شبکه ایمنی مصنوعی(Artificial Immune Network) یاAIN    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم انتخاب تکثیری(Clonal Selection Algorithm) یاCSA    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاری(Memetic Algorithms) یاMA     دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم جستجوی کاتالیستی(Catalytic Search Algorithm)   الگوریتم های تخمین توزیع یاEDA   دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم خفاش یا  Bat Algorithm    دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم جهش قورباغه(Frog Leaping)     دانلود رایگان فیلم آموزشی  ازدحام ماهی های مصنوعی(Artificial Fish Swarm) یاAFS     دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم ژنتیک فشرده(Compact Genetic Algorithm) یاcGA     دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) یاBFO      دانلود رایگان فیلم آموزشی  جستجوی پراکنده(Scatter Search) یاSS     دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم شاخه و کران(Branch and Bound)  دانلود رایگان فیلم آموزشی  چندهدفه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یاNSGA-II     دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم ژنتیک چند هدفه    دانلود رایگان فیلم آموزشی  بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO    دانلود رایگان فیلم آموزشی  شبکه های عصبی  دانلود رایگان فیلم آموزشی  سیستم های فازی دانلود رایگان فیلم آموزشی  الگوریتم های بهینه سازی و تکاملی مانند GA PSO SA (الگوریتم ژنتیک.مورچگان. همراه با شبیه سازی ها در نرم افزاران کد های برنامه نویسی آماده MATLAB مجموعه اول - چهارشنبه 15 آبان 1392 - 2:37
دانلود رایگان کد های برنامه نویسی آماده MATLAB الگوریتم های بهینه سازی ( فرا ابتکاری ) - چهارشنبه 15 آبان 1392 - 2:34
دانلود رایگان کد های برنامه نویسی آماده MATLAB - دوشنبه 13 آبان 1392 - 2:28
دانلود رایگان کد آماده MATLAB DEMC - دوشنبه 13 آبان 1392 - 2:25
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم جستجوی فاخته CS cuckoo search - دوشنبه 13 آبان 1392 - 2:16
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم بهینه سازی جغرافیای زیستی BBO BIOGEOGRAPHY BASED OPTIMIZATION - دوشنبه 13 آبان 1392 - 2:16
دانلود رایگان کد آماده MATLAB COE - دوشنبه 13 آبان 1392 - 2:13
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم artificial Swarm Fish - دوشنبه 13 آبان 1392 - 2:07
تدریس خصوصی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:47
تدریس خصوصی منطق فازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:45
تدریس خصوصی شبکه عصبی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:44
تدریس خصوصی دروس رشته مهندسی صنایع - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:42
تدریس خصوصی الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:37
تدریس خصوصی سیستم های خبره (تئوری تصمیم گیری - تصمیم گیری چند معیاره) در محیط های قطعی و فازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:34
تدریس خصوصی بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا ACOR و سایر الگوریتم ها - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:21
تدریس خصوصی الگوریتم خفاش یا Bat Algorithm و سایر الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:20
تدریس خصوصی الگوریتم کرم شب تاب (Firefly Algorithm) یا FA و سایر الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:20
تدریس خصوصی الگوریتم رقابت استعماری (Imperialist Competitive Algorithm) یا ICA و سایر الگوریتم ها - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:20
تدریس خصوصی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی (Biogeography-Based Optimization) یا BBO و ... - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:20
تدریس خصوصی MATLAB متلب مطلب - تدریس خصوصی برنامه نویسی MATLAB متلب مطلب - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:20
تدریس خصوصی الگوریتم جهش قورباغه (Frog Leaping) و سایر الگوریتم ها - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:20
تدریس خصوصی کلونی زنبورهای مصنوعی (Artificial Bee Colony) یا ABC و سایر الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:12
تدریس خصوصی جستجوی ممنوع (Tabu Search) یا TS و سایر الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:12
تدریس خصوصی سیستم های فازی منطق فازی Fuzzy Logic ANFIS FIS در MATLAB - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:12
تدریس خصوصی شبکه های عصبی Artifiial Neural Networks MLP RBF SVM در MATLAB - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:12
تدریس خصوصی بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یا MOPSO و سایر الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:12
تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یا NSGA-II و سایر الگوریتمهای بهینه ساز - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:12
تدریس خصوصی جستجوی پراکنده (Scatter Search) یا SS و سایر الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:04
تدریس خصوصی الگوریتم بهینه سازی باکتری (Bacterial Foraging Optimization) یا BFO و سایر الگوریتم ها - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:04
تدریس خصوصی تکامل تفاضلی (Differential Evolution) یا DE و سایر الگوریتم های بهینه سازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:04
تدریس خصوصی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA و سایر الگوریتم های بهینه سازی در MATLAB - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:04
تدریس خصوصی الگوریتم جستجوی گرانشی - Gravitational Search Algorithm - GSA و سایر الگوریتم ها - دوشنبه 13 آبان 1392 - 1:04
تدریس خصوصی الگوریتم های بهینه سازی (فرا ابتکاری) ، شبکه عصبی ، منطق فازی - دوشنبه 13 آبان 1392 - 12:54
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم تکاملی تفاضلی Differential Evolution DE - یکشنبه 12 آبان 1392 - 2:27
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم کرم شب تاب firefly algorithm FA - یکشنبه 12 آبان 1392 - 2:15
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم جستجوی گرانشی Gravitationa Search Algorithm GSA - یکشنبه 12 آبان 1392 - 2:10
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم جستجوی هارمونی Harmony Search HS - یکشنبه 12 آبان 1392 - 1:51
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم ایمنی مصنوعی Artificial immune system AIS - یکشنبه 12 آبان 1392 - 1:45
دانلود رایگان کد آماده MATLAB الگوریتم کلونی زنبور عسل Artificial bee colony algorithm ABC - یکشنبه 12 آبان 1392 - 1:34
دانلود رایگان فایل های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی - یکشنبه 12 آبان 1392 - 1:03
دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم استراتژی تکاملی Evolution Strategy ES - یکشنبه 12 آبان 1392 - 12:56
گروه آموزشی متلب نت
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Supervised Hebbian Learning - جمعه 11 اردیبهشت 1388 - 9:36
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Signal and Weight Vector Spaces - دوشنبه 11 خرداد 1388 - 9:36
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Recurrent Networks - پنجشنبه 11 تیر 1388 - 9:36
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Radial Basis Function RBF - شنبه 11 آبان 1392 - 9:36
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Performance Surface - شنبه 11 آبان 1392 - 9:36
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Performance Optimization - شنبه 11 آبان 1392 - 9:36
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Perceptron Learning Rule - شنبه 11 آبان 1392 - 9:36
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی - Dynamic Neural Networks - سه شنبه 11 فروردین 1388 - 9:27
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی - Backpropagation - یکشنبه 11 اسفند 1387 - 1:43
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی - Associative Learning - جمعه 11 بهمن 1387 - 1:40
شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Network - ANN) - دوشنبه 11 آذر 1387 - 12:29
دانلود رایگان فایل های آموزشی شبکه عصبی - چهارشنبه 11 دی 1387 - 12:32
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی - introduction - چهارشنبه 10 مهر 1387 - 11:47
دانلود رایگان فایل های آموزشی - جمعه 10 آبان 1387 - 11:55
دانلود رایگان فیلم های آموزشی الگوریتم های بهینه سازی شبکه صبی منطق فازی هوش مصنوعی مهندسی صنایع و ... در MATLAB - جمعه 09 فروردین 1387 - 12:45
انجام پروژه های داده کاوی در MATLAB - چهارشنبه 09 مرداد 1387 - 5:46
انجام پروژه های بهینه سازی سبد سهام در MATLAB - شنبه 09 شهریور 1387 - 5:46
انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب - چهارشنبه 05 تیر 1387 - 2:56
انجام پروژه matlab انجام پروژه متلب مهندسی صنایع و ... انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب - چهارشنبه 08 خرداد 1387 - 10:04
دوره های آموزشی تدریس خصوصی برنامه نویسی ، شبکه عصبی ، منطق فازی الگوریتم های بهینه سازی (فرا ابتکاری ، تکاملی) در MATLAB - یکشنبه 15 اردیبهشت 1387 - 2:47صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات Particle Swarm Optimization PSO - یکشنبه 12 آبان 1392 - 12:48
دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه NRGA Non dominating sorting algorithtm NSGA-II - یکشنبه 12 آبان 1392 - 12:40
دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم تکاملی تفاضلی Differential Evolution DE - یکشنبه 12 آبان 1392 - 12:28
دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم کلونی زنبور عسل Artificial bee colony algorithm ABC - شنبه 11 آبان 1392 - 6:21
دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم برنامه ریزی ژنتیک Genetic Programming GP - شنبه 11 آبان 1392 - 6:15
دانلود رایگان فایل آموزشی الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm GA - شنبه 11 آبان 1392 - 5:59
انجام پروژه MATLAB مهندسی صنایع انجام پروژه های برنامه نویسی کدنویسی matlab متلب مهندسی صنایع مدیریت عمران مکانیک برق - شنبه 11 آبان 1392 - 5:03
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی - شنبه 11 آبان 1392 - 9:56
دانلود رایگان فایل آموزشی شبکه عصبی Variations on Backpropagation - شنبه 11 آبان 1392 - 9:51صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم کرم شب تاب Firefly Algorithm FA - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:57
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم بازی Evolutionary Game Algorithm - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:57
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم تکاملی گرامری GEA Grammatical Evolution algorithms - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:57
دانلود رایگان فایل آموزش جستجوی فاخته cuckoo search CS - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:57
دانلود رایگان فایل آموزش مقید سازی محدودیت ها Constraint handling - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:57
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم جغرافیای زیستی Biogeography-Based Optimization BBO - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS Artificial Immune Systems - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
دانلود فایل آموزش الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان Ant Colony Optimization ACO - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده SA Simulated Annealing - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم جهش قورباغه SFLA Shuffled Frog Leaping Algorithm - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
دانلود رایگان فایل آموزش الگوریتم جستجوی ممنوعه TS Tabu Search algorithm - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
دانلود رایگان فایل آموزش SS scatter search algorithm الگوریتم جستجوی پراکنده - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
دانلود فایل آموزش الگوریتم کلونی زنبور عسل Artificial bee colony algorithm ABC - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:56
آموزش الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل Bee Algorithm - چهارشنبه 22 آبان 1392 - 12:14
دانلود رایگان کد های data mining داده کاوی در MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 5:04
دانلود رایگان کد Data mining داده کاوی مجموعه 2 - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد Data mining داده کاوی مجموعه 1 - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد The minCEntropy algorithm for alternative clustering - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد Simulation of Ant Based Clustering Algorithm Based on Cemetery Organization (Lumer&Faeita Method) - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد The Spherical K-means algorithm - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد Boosted Binary Regression Trees - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد Similarity classifier - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد k-means intra cluster measure - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد k-means++ - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد K2 algorithm for learning DAG structure in Bayesian network - MATLAB - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:36
دانلود رایگان کد matlab - Maximum(minimum) Weight Spanning Tree Directed - یکشنبه 19 آبان 1392 - 4:35
دانلود رایگان جزوات رشته مهندسی صنایع - شنبه 18 آبان 1392 - 11:27
دانلود رایگان جزوه تئوری توالی عملیات دانشگاه صنعتی شریف Sequencing and Scheduling - شنبه 18 آبان 1392 - 11:27
دانلود رایگان جزوه برنامه ریزی خطی پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف Advanced Linear Programming - شنبه 18 آبان 1392 - 11:27
دانلود رایگان جزوه منطق فازی دانشگاه صنعتی شریف Fuzzy Logic - شنبه 18 آبان 1392 - 11:27
دانلود رایگان جزوه احتمالات دانشگاه صنعتی شریف - شنبه 18 آبان 1392 - 11:28 دانلود رایگان کد آماده MATLAB حل مساله فروشنده دوره گرد TSP با الگوریتم های بهینه سازی - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB - Ant System TSP Solver - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB - tsp search - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB - Solve TSP by MMAS - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB - Cross Entropy TSP Solver - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB - Nearest Neighbor algorithm for the Travelling Salesman Problem - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB - Dynamic Programming solution to the TSP - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB - MDMTSPV_GA - Multiple Depot Multiple Traveling Salesmen Problem solved by Genetic Algorithm - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده متلب MATLAB - Multiple Variable Traveling Salesmen Problem - Genetic Algorithm - شنبه 18 آبان 1392 - 4:19 دانلود رایگان کد آماده MATLAB مباحث و الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد آماده متلب MATLAB NGPM -- A NSGA-II Program in Matlab - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان تولباکس آماده متلب MATLAB ev-MOGA Multiobjective Evolutionary Algorithm - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد آماده متلب MATLAB Constrained MOO using GA - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد های برنامه نویسی آماده متلب MATLAB Normalized Normal Constraint (NNC) algorithm for multi-objective optimization - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد های برنامه نویسی آماده متلب MATLAB Level diagrams for multi objective decision making - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد های برنامه نویسی آماده متلب MATLAB Pareto Front - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد های برنامه نویسی آماده متلب MATLAB Multi-objective optimization using Evolution Strategies (ES) as Evolutionary Algorithm EA - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد های برنامه نویسی آماده Multi-Objective Optimization Differential Evolution Algorithm -MATLAB - شنبه 18 آبان 1392 - 2:39 دانلود رایگان کد آماده متلب MATLAB NSGA - II: A multi-objective optimization algorithm - شنبه 18 آبان 1392 - 2:42


ling) یا  SA     داناود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی ازدحام ذرات(Particle Swarm Optimization) یا    PSO     داناود رایگان فیلم آموزشی تکامل تفاضلی(Differential Evolution) یاDE     داناود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی کلونی مورچگان(Ant Colony Optimization) یاACO     داناود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی کلونی مورچگان برای فضای پیوسته یا  ACOR     داناود رایگان فیلم آموزشی برنامه ریزی تکاملی(Evolutionary Programming) یا  EP     داناود رایگان فیلم آموزشی استراتژی های تکامل(Evolution Strategies) یاES     داناود رایگان فیلم آموزشی استراتژی های تکامل با تطبیق ماتریس کواریانس یا  CMA-ES     داناود رایگان فیلم آموزشی جستجوی ممنوع(Tabu Search) یاTS     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم زنبورها(Bees Algorithm) یاBA     داناود رایگان فیلم آموزشی کلونی زنبورهای مصنوعی(Artificial Bee Colony) یاABC     داناود رایگان فیلم آموزشی جستجوی هارمونی(Harmony Search) یا   HS     داناود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی(Biogeography-Based Optimization) یاBBO     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم فرهنگ(Cultural Algorithm) یا   CA     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم رقابت استعماری(Imperialist Competitive Algorithm) یاICA    داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم کرم شب تاب(Firefly Algorithm) یا  FA     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم بهینه سازی بیزی(Bayesian Optimization Algorithm) یاBOA     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم بهینه سازی بیزی سلسله مراتبی یاhBOA     داناود رایگان فیلم آموزشی سیستم ایمنی مصنوعی(Artificial Immune System) یاAIS     داناود رایگان فیلم آموزشی شبکه ایمنی مصنوعی(Artificial Immune Network) یاAIN     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم انتخاب تکثیری(Clonal Selection Algorithm) یاCSA     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های مبتنی بر الگوهای رفتاری(Memetic Algorithms) یاMA      داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جستجوی کاتالیستی(Catalytic Search Algorithm)   الگوریتم های تخمین توزیع یاEDA    داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم خفاش یا  Bat Algorithm     داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم جهش قورباغه(Frog Leaping)      داناود رایگان فیلم آموزشی ازدحام ماهی های مصنوعی(Artificial Fish Swarm) یاAFS      داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک فشرده(Compact Genetic Algorithm) یاcGA      داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم بهینه سازی باکتری(Bacterial Foraging Optimization) یاBFO       داناود رایگان فیلم آموزشیجستجوی پراکنده(Scatter Search) یاSS      داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم شاخه و کران(Branch and Bound)   داناود رایگان فیلم آموزشی چندهدفه الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نا مغلوب یاNSGA-II      داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه     داناود رایگان فیلم آموزشی بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه یاMOPSO     داناود رایگان فیلم آموزشی شبکه های عصبی   داناود رایگان فیلم آموزشی سیستم های فازی  داناود رایگان فیلم آموزشی الگوریتم های بهینه سازی و تکاملی مانند GA PSO SA (الگوریتم ژنتیک.مورچگان. ه

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2400
 • کل نظرات : 284
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 24556
 • آی پی امروز : 75
 • آی پی دیروز : 146
 • بازدید امروز : 677
 • باردید دیروز : 879
 • گوگل امروز : 13
 • گوگل دیروز : 48
 • بازدید هفته : 677
 • بازدید ماه : 4,404
 • بازدید سال : 119,130
 • بازدید کلی : 5,764,772