loading...
انجام پروژه متلب

انجام پایان نامه , پروژه , مساله مسیریابی وسیله نقلیه , Vehicle routing problem, VRP

 

Classic vehicle routing problem  CVRP

مساله مسیریابی وسیله نقلیه کلاسیک

 

 


Vehicle routing problem with time window   VRPTW

مساله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با پنجره زمانی

 

 

Inventory routing problem  IRP

مسیریابی وضع موجودی

 

Stochastic vehicle routing problem SVRP

مساله مسیریابی تصادفی وسیله نقلیه

 

Multi depot vehicle routing problem  MDVRP

مساله مسیریابی وسیله نقلیه با چندین دپو

 

 

Vehicle routing with backhauling VRPB

مساله مسیریابی وسیله نقلیه با دیدگاه کالای مرجوعی

 

 

Periodic vehicle routing problem PVRP

مساله مسیریابی دوره ای وسیله نقلیه

 

 

 

  

Email : matlab_net@yahoo.com

  

Phone : 09190090258

 

گروه آموزشی متلب نت

 

مشاوره  انجام پروپزال  انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد  دکتری

 

انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی کدنویسی متلب matlab مطلب

 

انجام پروژه matlab

 

انجام پروژه متلب

 

انجام پروژه مطلب

  

  فیلم آموزشی پروژه + آموزش حضوری پروژه

 

 

رشته های
 
مهندسی صنایع ، مدیریت ، کامپیوتر ،
  
هوش مصنوعی ، عمران ، برق ،
 
مالی ، ریاضی، مکانیک
 
و ...
مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با حمل در بازگشت یکی از زیر شاخه های اصلی مسئله معروف
وسیله نقلیه) است، که ضمن توجه به کلیت مسئله مسیریابی، به مسیر بازگشت وسیله نقلیه و کاستن از مسیرهای بدون
یک مدل برنامه ریزی صفر و یک VRPB بار و تحرکات غیرمفید وسیله نگاه ویژه ای دارد. در این مقاله برای مسئله
ارائه شده است. در ادامه سه روش ابتکاری برای این مسئله ارائه و سپس با توجه به ادبیات موضوع دسته ای از مسائل
استاندارد برای این مسئله تولید شده است و مسائل استاندارد به کمک آنها حل شده و در نهایت این روشها با هم و با
جوابهای بهینه حاصل از حل مدل ارائه شده، مقایسه شده اند

مسیریابی ) VRP مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با حمل در بازگشت یکی از زیر شاخه های اصلی مسئله معروف
وسیله نقلیه) است، که ضمن توجه به کلیت مسئله مسیریابی، به مسیر بازگشت وسیله نقلیه و کاستن از مسیرهای بدون
یک مدل برنامه ریزی صفر و یک VRPB بار و تحرکات غیرمفید وسیله نگاه ویژه ای دارد. در این مقاله برای مسئله
ارائه شده است. در ادامه سه روش ابتکاری برای این مسئله ارائه و سپس با توجه به ادبیات موضوع دسته ای از مسائل
استاندارد برای این مسئله تولید شده است و مسائل استاندارد به کمک آنها حل شده و در نهایت این روشها با هم و با
جوابهای بهینه حاصل از حل مدل ارائه شده، مقایسه شده اند.
واژه های کلیدی : مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با حمل در بازگشت،حالت غیر همگن ، برنامه ریزی عدد صحیح،
روشهای ابتکاری
مقدمه 
فرض کنیم در یک کارخانه تولیدی لازم است محصولات تولید شده در بین مشتریان توزیع شده و به علاوه موارد مورد
m و تعداد تأمین کنندگان برابر n نیاز کارخانه نیز از تأمین کنندگان این مواد به کارخانه حمل شود. تعداد مشتریان برابر
وسیله نقلیه در اختیار دارد که M باشد.کارخانه جهت حمل محصولات به مشتریان و نیز جمع آوری مواد اولیه مورد نیاز خود
1 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی
2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
٢
Qk هر یک دارای ظرفیتی معادل
بر خلاف (Heterogeneous) می باشد (در حالت غیر همگن (k=1,2, ...,M)
لزومی بر یکسان بودن تمام وسائل نبوده و هر وسیله می تواند دارای ظرفیت و هزینه (Homogeneous) حالت همگن
طی مسیر خاص خود باشد). به علاوه در مسئله فرض بر آن است که مقدار تقاضای هر یک از مشتریان و نیز مقدار ماده اولیه
ای که از هر یک از تأمین کنندگان تهیه می شود کمتر از ظرفیت هر کدام از وسایل در دسترس می باشد. کارخانه موظف
است تا به همه مشتریان و تأمین کنندگان سر زده و تقاضاهای گذاشت (برای مشتریان) و برداشت (برای تأمین کنندگان) آنها
را با اختصاص تنها یک وسیله به هر یک از مشتریان و تأمین کنندگان برآورده نماید. به عبارت دیگر برآورده کردن این تقاضاها
برای هر یک از مشتریان و یا تأمین کنندگان نمی تواند به بیش از یک بار یا به بیش از یک وسیله نقلیه شکسته شود.
محدودیت مهم دیگری که در اینجا فرض می شود محدودیت تقدم مشتریان بر تأمین کنندگان است، به این معنی که هر یک
از وسایل نقلیه در مسیر خود ابتدا باید تقاضاهای مورد نیاز مشتریان را تأمین کند و سپس به سراغ تأمین کننده رفته و مواد
اولیه مورد نیاز را از آنها به کارخانه حمل کند.
این مسئله اولین بار توسط دیف 3 و بودین 4 در سال 1984 مطرح گردید [ 12 ] و سپس گلدن 5 و همکارانش در سال
.[ 1985 ، کاسکو 6 و همکاران وی در سال 1988 تحقیقات در این زمینه را دنبال کردند [ 24
تلاش نمودند و روش VRPB جاکوبز 7 و جتچالکس 8 در سالهای 1989 و 1993 جهت یافتن روش حل مناسبی برای
.[24] [ را ارائه نمودند [ 21 LHBH ابتکاری
تات 9 و ویگو 10 نیز در تحقیقات متعددی به سالهای 1996 و 1997 به دنبال یافتن یک جواب بهینه دقیق برای مسئله
.[ ارائه نمود [ 18 VRPB بودند [ 24 ]. در ادامه این تحقیقات مینگوزی 11 در سال 1999 یک روش حل دقیق برای VRPB
البته در تمامی تحقیقات ذکر شده برای سادگی در حل مسئله تمام وسایل همگن در نظر گرفته شده اند که در دنیای واقعی
توزیع کنندگان معمولاً از وسایل با گنجایش متفاوت بهره می گیرند.
این مسئله دارای کاربردهای زیادی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-1 سیستم توزیع و جمع آوری پالت
[ -2 حمل و نقل خواربار در فروشگاههای زنجیره ای [ 2
کالاها در فروشگاههای مجازی online -3 فروش
[ -4 توزیع و جمع آوری کپسولهای آتش نشانی [ 2
-5 سیستمهای تولید و توزیع نوشیدنیها
-6 کاربرد در رباتهای صنعتی
چنانچه تعداد نقاط برداشت (و یا تعداد نقاط گذاشت) صفر در نظر گرفته شود (و به علاوه وسایل نقلیه VRPB در مسئله
توسط VRP تبدیل می شود. مسئله (VRP) موجود کاملاً یکسان باشند)، مسئله به مسئله مسیریابی وسیله نقلیه پایه
گری 12 و جانسون 13 در سال 1979 و نیز توسط یانو 14 و همکارانش در سال 1987 مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد
3 - Dief
4 - Bodin
5 - Golden
6 - Casco
7 - Jacobs
8 - Goetschalckx
9 - Toth
10 - Vigo
11 - Mingozzi
12 - Garey
13 - Jahnson
14 - Yano
٣
تعلق دارد. لذا همانطور که مینگوزی و همکارانش ( 1996 ) اشاره می کنند مسئله Np-hard که این مسئله به رده مسائل
بوده و ارائه یک الگوریتم که بتواند با یک پیچیدگی زمانی از درجه چند جمله ای Np-hard نیز به طریق اولی VRPB
.[ مسئله را حل کند غیرممکن است [ 18
در این مقاله ابتدا به ارائه یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله مذکور پرداخته و پس از ارائه سه روش ابتکاری،
نتایج دقیق حاصل از حل مدل را ( برای چندین مسئله استاندارد پیشنهاد شده در ادبیات موضوع مسیریابی وسیله نقلیه با
حمل در بازگشت) با حل حاصل از روشهای ابتکاری پیشنهاد شده مقایسه می کنیم. لازم به ذکر است که مدل برنامه ریزی
عدد صحیح پیشنهادی و روشهای ابتکاری ارائه شده در این مقاله برای مواجهه با شرایط ذکر شده در مسئله مورد نظر، برای
اولین بار در ادبیات موضوع ارائه می شوند.
مدل پیشنهادی 
مدل پیشنهادی یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح بوده که پارامترهای آن در جدول شماره 1 مشاهده می شود. با توجه
ام طی k توسط وسیله i-j که برابر یک است هرگاه کمان ) xijk به این پارامترها و انتخاب متغیر تصمیم صفر و یک
شود و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود) در زیر به بسط مدل پیشنهادی می پردازیم.
Cijk ام k توسط وسیله i-j هزینه طی کمان
n (n اندیسهای 1 تا ) Line haul تعداد مشتریان نوع
m ( n+m تا n+ اندیسهای 1 ) Back haul تعداد مشتریان نوع
M تعداد وسیله نقلیه
Qk ام k ظرفیت وسیله
di Line haul امین مشتری نوع i تقاضای
f i Back haul امین مشتری نوع i تقاضای
s تعداد مشتریان در یک زیر تور
o اندیس دپو
جدول شماره 1 : پارامترهای مدل پیشنهادی
Min Z = C xijk
i n mj nmk M
ijk ‡” ‡” ‡”
=0,..., + =0,...,+ =1,...,
(1)
S.t.
‡” ‡”
j=0,...,n+m k=1,...,M
ijk x = 1 i=1,…,n+m i 􀀀‚ j (2)
‡” ‡”
i=0,...,n+m k=1,...,M
ijk x =1 j=1,…,n+m j􀀀‚ i (3)
‡” ‡”
=0,..., + =1,...,
0
j n m k M
jk x = M (4)
‡” ‡”
=0,..., + =1,...,
0
i n m k M
i k x = M (5)
d x Qijk k
j n m
i
i n
‡” ‡” ¡Ü
=1,..., =1,..., +
k=1,…,M j=0,1,…,n+m (6)

f x Qijk k
j n m
i
i n n m
‡” ‡” ¡Ü
= +1,..., + =1,..., +
k=1,…,M j=0,1,…,n+m (7)
‡”
i=0,1,...,n+m
ijk x - ‡”
l=0,1,...,n+m
jlk x = 0 j=1,…,n+m k=1,…,M (8)
‡”
j=0,1,...,n+m
ijk x - ‡”
l=0,1,...,n+m
lik x = 0 i=0,1,…,n+m k=1,…,M (9)
‡”x ¡ÜS 1 ijk S􀀀º {2,3,…,n+m} (10)
‡” ‡” ‡”
i=n+1,...,n+mj=1,...,nk=1,...,M
ijk x = 0 (11)
xiik = 0 i=0,1,…,n+m k=1,…,M (12)
xijk= {0,1} (13)
-2-1 تبیین روابط ریاضی مدل
معادله اول بیان کننده مقدار هزینه راه حل انتخابی اس ت. رابطه های دوم و سوم بیان می کنند که هر مشتری فقط و
فقط توسط یک وسیله سرویس داده می شو د. رابطه های چهارم و پنجم بیان کننده تعداد وسایل اس ت. بعبارت دیگر تعداد
وسایلی که از مبد اء ( دپو ) عزم سفر دارند و یا به دپو باز می گردن د. محدودیت ظرفیت وسیله هنگام توزیع کالا در رابطه
ششم بیان شده اس ت. رابطه هفتم مشابه رابطه ششم می باشد با این تفاوت که محدودیت ظرفیت وسیله هنگام جمع آوری
مواد اولیه اس ت. روابط هشتم و نهم بیان کننده آن است که اگر وسیله ایی به گره ایی ( مرکزی ) وارد شد از آن خارج شو د.
رابطه دهم مانع از بوجود آمدن زیرتورها می شو د. رابطه یازدهم اجازه نمی دهد که پس از انتخاب یک مرکز جمع آوری در یک
مسیر، مجدداً مرکز توزیع دیگری انتخاب شو د. البته انتخاب مرکز جمع آوری می تواند درست پس از مبداء (دپو) صورت گیرد
ولی پس از انتخاب یک گره مربوط به جمع آوری هیچ گره توزیعی انتخاب نخواهد ش د. معادله دوازدهم اجازه برگشت به خود
گره را نمی دهد.
روشهای ابتکاری پیشنهادی 
در این بخش از مقاله سه روش ابتکاری برای حل مسئله ارائه می شود. این سه روش عبارتند از: 1- روش نردیک بینانه
ترتیبی 2- روش نردیک بینانه غیر رقابتی 3- روش نردیک بینانه رقابتی
ابتدا با استفاده از حل مسئله ، (Heterogeneous) همانگونه که ذکر شد برای مواجهه با حالت غیرهمگن
ها و براساس Back haul ها و Line haul به طور جداگانه تعداد وسائل مورد نیاز برای تامین تقاضای Bin Packing
ظرفیت وسیله پایه ( 5,000 ) تعیین و سپس ماکزیمم آنها به عنوان تعداد وسیله مورد نیاز لحاظ شده و آنگاه این تعداد روی
سه نوع وسیله در اختیار پخش شده اند.
3-1 - روش نزدیک بینانه ترتیبی
با توجه به تعداد وسیله در اختیار و قراردادن اولویت برای وسیله های با ظرفیت خالی کمتر در این روش، اقدام به تأمین
تقاضای گره ها می کنیم.
در زیر گامهای روش پیشنهادی نردیک بینانه ترتیبی بیان می شود.
گام 0: محل فعلی قرار گیری وسائل نقلیه را گره صفر و ظرفیت باقی مانده را برابر کل ظرفیت وسیله ها قرار بده.

گام 1: وسائل نقلیه را به ترتیب غیر نزولی ظرفیت باقی مانده لیست کن.
ها به محل قرار گیری فعلی اولین ماشین موجود در لیست را در صورتی که line haul گام 2: نزدیکترین گره از بین
تقاضای آن گره از ظرفیت باقی مانده وسیله بیشتر نیست به آن وسیله تخصیص بده ( اگر این تخصیص امکان پذیر نیست
بعدی برو و اگر هیچ تخصیصی امکان پذیر نبود به سراغ وسیله بعدی در لیست مرتب line haul به نزدیکترین گره از نوع
شده برو و این وسیله را از لیست حذف کن). بر اساس تخصیص صورت گرفته، ظرفیت باقی مانده و محل قرارگیری وسیله
را به هنگام کن.
گام 3: گام 2 را به ترتیب لیست برای سایر وسائل تکرار کن (تا به هر وسیله دقیقا یک گره تخصیص یافته باشد).
تخصیص نیافته وجود دارد به گام 1 باز گرد. line haul گام 4: اگر هنوز گره
گام 5 : با توجه به موقعیت فعلی هر وسیله و قرار دادن ظرفیت باقی مانده برابر ظرفیت کل هر وسیله، گام های 1 تا 4 را
ها تکرار کن. backhaul برای
-3-2 روش نزدیک بینانه غیر رقابتی
در این روش اصلاحاتی مبتنی بر محدودیت های ذکر شده مسئله در ایده روش نزدیکترین همسایه انجام گرفته تا با
مسئله مذکور سازگار شود.
بدین معنا که با ایده نزدیکترین همسایه ابتدا مسیرهای وسایل نقلیه نوع 1 و سپس به صورت غیر رقابتی مسیرهای
ها در هر مسیر Back haul ها بر Line haul وسایل نقلیه نوع دوم و سوم تعیین می گردند. برای مواجهه با محدودیت تقدم
درج Line haul ابتدا و با توجه به موجه بودن تقاضای هر مشتری در مقابل ظرفیت باقی مانده ، نزدیکترین همسایه ها از نوع
ها آغاز می Back haul ها نبود کار برداشت از Line haul می شوند و هنگامی که ظرفیت باقی مانده جوابگوی هیچکدام از
گردد.
نیز تعیین Back haul با روندی مشابه و با ایده نزدیکترین همسایه، برای هر وسیله نقلیه مسیر عبور وسیله از نقاط
می گردد و این روند برای همه وسایل نقلیه تا جایی که همه مشتریان و تأمین کنندگان پوشش داده شده و کار برداشت و
گذاشت همه آنها صورت پذیرد، ادامه می یابد.
-3-2 روش نزدیک بینانه رقابتی
در این روش با استفاده از ایده روش نزدیک ترین همسایه بصورتی نردیک بینانه اقدام به تولید مسیرها می کنیم. گامهای
این روش در ذیل بیان شده اند:
گام صفر: همه وسایل را در دپو قرار بده وظرفیت و تعداد وسایل موجود را از کاربر بگیر.
گره بعدی که دارای کمترین هزینه است را پیدا کن و به عنوان ، linehaul گام یک: برای هر وسیله از بین گره های
هزینه بعدی احتمالی آن وسیله لحاظ کن.
گام دو: از بین هزینه های محاسبه شده در گام یک کمترین هزینه را پیدا کن و در صورتی که آن وسیله مورد نظر
ظرفیت تأمین تقاضای آن گره را دارد آن وسیله را به آن گره انتقال بده و مکان و ظرفیت باقی مانده آن وسیله را به هنگام
کن. در غیر اینصورت کمترین هزینه بعدی از بین هزینه های گام یک را انتخاب و وسیله مورد نظر را به آن محل انتقال
بده و مکان و ظرفیت باقی مانده وسیله را به هنگام کن.
ها پوشش داده شوند انجام بده. linehaul گام سه: گام یک و دو را تاجایی که همه
گام چهار: ظرفیت های باقی مانده وسایل را برابر ظرفیت های اولیه آن قرار بده.
ها تکرار کن. backhaul گام پنجم: گامهای یک تا سه را عیناً برای
گام شش: همه وسایل را از آخرین مکان آن ها به دپو انتقال بده.

مسائل استاندارد تولید شده 
جهت انجام بررسی ها دو دسته مسائل استاندارد موجود در ادبیات که سری اول توسط جتچالکس و جاکوبز (در سال
1989 ) و سری دوم توسط تات و ویگو در سال 1996 پیشنهاد شده اند ، برنامه نویسی و تولید گردیدند.
را پیشنهاد کردند. در مسائل آنها مختصات مشتریان دارای VRPB در دسته اول، جتچالکس و جاکوبز، 62 نمونه مسئله
می باشد. دپو y و در بازه [ 32,000 و 0 ] برای مختصات x توزیع تصادفی یکنواخت در بازه [ 24,000 و 0 ] برای مختصات
j وi به عنوان فاصله اقلیدسی بین مشتری i-j نیز در مختصات ( 16,000 و 12,000 ) قرار می گیرد و هزینه پیمودن کمان
تعریف شده است. به علاوه تقاضای مشتریان دارای توزیع نرمال با میانگین 500 و انحراف معیار 200 می باشد . ما نیز با ایجاد
و با استفاده از توابع توزیع فوق به تولید این مسائل استاندارد Visual Basic اصلاحات و برنامه نویسی های لازم در زبان
پرداختیم.
اصلاحات صورت پذیرفته، شامل در نظر گرفتن تفاوت موجود بین وسایل نقلیه و تعیین تعداد وسیله مورد نیاز از طریق
، است. تفاوت موجود بین وسایل نقلیه، با در نظر گرفتن سه نوع وسیله نقلیه با ظرفیتهای 5,000 Bin Packing روش
برای وسیله نقلیه با ظرفیت 5,000 برابر i-j 10,000 و 15,000 مد نظر قرار گرفته است. به علاوه هزینه طی کردن کمان
( 1 برابر وسیله نقلیه پایه (وسیله با ظرفیت 5,000 / 1 و 2 / و برای دو نوع وسیله دیگر به ترتیب 1 j و i فاصله اقلیدسی نقاط
در نظر گرفته شده است.
ها و Back haul ها و Line haul و به طور مجزا برای Bin Packing تعداد وسیله موردنظر برای هرمسئله توسط روش
بر حسب وسیله با ظرفیت پایه در نظر گرفته شده که سپس و در صورت لزوم تعداد وسیله نقلیه لازم پایه روی دو نوع وسیله
Line دیگر نیز پخش شده و آن وسایل نیز بکار گرفته می شوند. تعداد وسیله نقلیه پایه برحسب ماکزیمم تعداد لازم برای
تعیین می شود. (kB ) ها Back haul و برای (kl ) ها haul
33 مسئله نمونه را برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با حمل ، در دسته دوم مسائل استاندارد تات و ویگو در سال 1996
ها را سه حالت درنظر Back haul در بازگشت تولید کردند که دارای 21 تا 100 رأس می باشند.آنها برای هر مسئله تعداد
می باشند. توابع تصادفی مورد نیاز مانند دسته اول فرض Line haul 66 % و 80 % ، تعداد ، % گرفته اند که به ترتیب دارای 50
شده و اصلاحات انجام گرفته در سری اول عیناً در سری دوم هم صورت پذیرفته اند تا با فرضیات مسئله مورد نظر ما تطبیق
یابند.
جهت تست روشهای ابتکاری هر دو دسته مسائل ساخته شد و تست های لازم صورت گرفته ولی به جهت خلاصه شدن
مطالب در اینجا فقط مسائل ساخته شده براساس مسائل استاندارد تات و ویگو در جدول 2 نشان داده شده است.
٧
Node n m n+m KL KB K NV1 NV2 NV3
eli22_50 11 10 21 2 2 2 2 0 0
eli22_66 14 7 21 2 2 2 2 0 0
eli22_80 17 4 21 3 1 3 3 0 0
eli23_50 11 11 22 2 2 2 2 0 0
eli23_66 15 7 22 2 1 2 2 0 0
eli23_80 18 4 22 3 1 3 3 0 0
eli30_50 15 14 29 2 2 2 2 0 0
eli30_66 20 9 29 3 2 3 3 0 0
eli30_80 24 5 29 4 1 4 2 1 0
eli33_50 16 16 32 3 3 3 3 0 0
eli33_66 22 10 32 3 2 3 3 0 0
eli33_80 26 6 32 4 1 4 2 1 0
eli51_50 25 25 50 4 4 4 2 1 0
eli51_66 34 16 50 5 3 5 3 1 0
eli51_80 40 10 50 6 2 6 1 1 1
eliA76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1
eliA76_66 50 25 75 8 4 8 3 1 1
eliA76_80 60 15 75 9 3 9 2 2 1
eliB76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1
eliB76_66 50 25 75 7 4 7 2 1 1
eliB76_80 60 15 75 9 3 9 2 2 1
eliC76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1
eliC76_66 50 25 75 8 4 8 3 1 1
eliC_76_80 60 15 75 9 2 9 2 2 1
eliD76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1
eliD76_66 50 25 75 8 4 8 3 1 1
eliD76_80 60 15 75 8 2 8 3 1 1
eliA101_50 50 50 100 7 7 7 2 1 1
eliA101_66 67 67 134 10 10 10 3 2 1
eliB101_50 50 50 100 7 8 8 3 1 1
eliB101_66 67 67 134 10 10 10 3 2 1
جدول 2: مشخصات مسائل تولید شده توسط روش پیشنهادی تات و ویگو ( 1996 ) با انجام اصلاحات لازم
همچنین برای بررسی مدل ارائه شده وانجام مقایسات لازم، تعدادی مسئله با ابعاد کوچکتر نیز تولید شده که مشخصات
آنها در جدول 3 آمده است.لازم به ذکر است که در تولید این مسائل نیز از روش پیشنهادی تات و ویگو ( 1996 ) استفاده شده
با این تفاوت که ابعاد مسائل کوچکتر انتخاب گردیده است.
٨
Name n m n+m K
eli 6 3 2 5 1
eli 8 4 3 7 1
eli 9 5 3 8 1
eli 11 6 4 10 1
eli 12 7 4 11 1
eli 17 10 6 16 2
eli 22 17 4 21 2
جدول 3: مشخصات مسائل تولید شده توسط روش پیشنهادی تات و ویگو ( 1996 ) با انجام اصلاحات لازم و با ابعاد کوچکتر
مقایسه نتایج 
در این بخش ابتدا جوابهای حاصل از سه روش پیشنهاد شده را روی دسته مسائل تولیدی توسط روش پیشنهادی تات و
ویگو ( 1996 ) مورد مقایسه قرار می دهیم. این کار در جدول 4 انجام گرفته است. نمودار 1 هم مقایسه سه الگوریتم
پیشنهادی را نشان می دهد. همانگونه که دیده می شود روشهای نردیک بینانه رقابتی و غیررقابتی جوابهای نسبتاً مناسب تری
تولید کرده اند و از میان این دو روش نیز روش پیشنهادی نردیک بینانه رقابتی در اکثر موارد جوابهای بهتری را ارائه کرده و از
این رو جوابهای حاصل از این روش را به عنوان مبنای مقایسه جهت انجام مقایسات آتی لحاظ می کنیم. لازم به ذکر است که
بدست آمده اند. Visual Basic جوابهای سه روش ابتکاری پیشنهاد شده پس از انجام برنامه ریزی های لازم در زبان
که در بخشهای قبلی نحوه تعیین آن را ذکر i عبارت است از تعداد وسیله در اختیار از نوع Nvi ضمناً در این جداول
کردیم. مقایسه جوابهای حاصل از حل مدل ارائه شده در بخش 2 و بهترین الگوریتم هیوریستیک پیشنهادی یعنی الگوریتم
نردیک بینانه رقابتی در جدول 5 آورده شده است. این مقایسه روی دسته سوم مسائل تولید شده صوت پذیریفته و ضمناً
Lingo جدول 5 کارایی الگوریتم هیوریستیک مورد استفاده را نیز نسبت به جواب بهینه حاصل از حل مدل توسط نرم افزار
نشان می دهد.
نمودار 2 نیز نشان دهنده مقایسات صورت پذیرفته در جدول 5 است و نمودار 3 بیان کننده زمان لازم برای بدست آوردن
است. همانگونه که این نمودار نشان می دهد با افزایش ابعاد مسئله زمان مورد نیاز برای Lingo جواب بهینه توسط نرم افزار
حل مسئله به صورت نمایی افزایش می یابد به گونه ای که حل بهینه مسئله در ابعاد با بیش از 21 گره نیازمند زمان بسیار
زیادی بوده و عملاً ناممکن می باشد. این در حالیست که زمان لازم برای رسیدن به جواب در الگوریتم هیوریستیک پیشنهادی
بسیار ناچیز و در حد صفر ثانیه می باشد و به علاوه همانطور که در جدول 4 نیز دیده شده به راحتی می توان از این الگوریتم
برای حل مسائل با ابعاد بالاتر نیز بهره گرفت.
٩
Node n m n+m KL KB K NV1 NV2 NV رقابتی ترتیبی غیر رقابتی 3
eli22_50 11 10 21 2 2 2 2 0 0 189632.02 178616 191288
eli22_66 14 7 21 2 2 2 2 0 0 171328 211283 157312
eli22_80 17 4 21 3 1 3 3 0 0 218471.6 200215 201856
eli23_50 11 11 22 2 2 2 2 0 0 228633 204910 174910
eli23_66 15 7 22 2 1 2 2 0 0 183668.9 196080 166433
eli23_80 18 4 22 3 1 3 3 0 0 213186.7 251564 234016
eli30_50 15 14 29 2 2 2 2 0 0 256053.2 268220 217804
eli30_66 20 9 29 3 2 3 3 0 0 236782.6 346291 220369
eli30_80 24 5 29 4 1 4 2 1 0 193410.1 239274 248227
eli33_50 16 16 32 3 3 3 3 0 0 362344 344450 287500
eli33_66 22 10 32 3 2 3 3 0 0 268872.5 342500 268791
eli33_80 26 6 32 4 1 4 2 1 0 251427.2 278104 214258
eli51_50 25 25 50 4 4 4 2 1 0 298891 338737 304231
eli51_66 34 16 50 5 3 5 3 1 0 327411.6 392027 292799
eli51_80 40 10 50 6 2 6 1 1 1 307710.7 343900 308007
eliA76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1 393746.6 402412 403890
eliA76_66 50 25 75 8 4 8 3 1 1 422103.1 510604 435005
eliA76_80 60 15 75 9 3 9 2 2 1 344213 515292 321966
eliB76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1 424686.6 476462 400521
eliB76_66 50 25 75 7 4 7 2 1 1 428624.6 551289 462827
eliB76_80 60 15 75 9 3 9 2 2 1 394985.9 523581 326961
eliC76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1 404157.78 333848 359484
eliC76_66 50 25 75 8 4 8 3 1 1 467778.98 508663 416906
eliC_76_80 60 15 75 9 2 9 2 2 1 338139.7 442771 389205
eliD76_50 37 38 75 6 6 6 1 1 1 400234.3 396150 348823
eliD76_66 50 25 75 8 4 8 3 1 1 477451.4 504481 470309
eliD76_80 60 15 75 8 2 8 3 1 1 440984.1 508250 426326
eliA101_50 50 50 100 7 7 7 2 1 1 459006.0 516921 481066
eliA101_66 67 67 134 10 10 10 3 2 1 654501.1 679725 705075
eliB101_50 50 50 100 7 8 8 3 1 1 446875.47 609169 407669
eliB101_66 67 67 134 10 10 10 3 2 1 519678.97 625630 606693
جدول 4: مقایسه سه روش ابتکاری پیشنهادی روی دسته مسائل استاندارد تولیدی توسط روش پیشنهادی تات و
( ویگو ( 1996
١٠
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
eli22_50
eli22_80
eli23_66
eli30_50
eli30_80
eli33_66
eli51_50
eli51_80
eliA76_66
eliB76_50
eliB76_80
eliC76_66
eliD76_50
eliD76_80
eliA101_66
eliB101_66
Problem Name
Cost
 ر 

 
 ر
نمودار 1: مقایسه نتایج سه روش ابتکاری پیشنهادی
Name n m n+m K Z*
Time
(Secs for
gaining
Z*)
نردیک بینانه
رقابتی
Time
(Secs for
gaining Z)
درصد کارایی
روش نردیک
بینانه رقابتی
eli 6 3 2 5 1 77992 0 77992 0 100,00
eli 8 4 3 7 1 66297 0 86297 0 69,83
eli 9 5 3 8 1 98246 0 117598 0 80,30
eli 11 6 4 10 1 117315 0 141127 0 79,70
eli 12 7 4 11 1 103038 0 111272 0 92,01
eli 17 10 6 16 2 114444 627 138605 0 78,89
eli 22 17 4 21 2 167613 135420 201856 0 79,57
جدول 5 : مقایسه نتایج مدل ارائه شده و روش ابتکاری نردیک بینانه رقابتی روی دسته سوم مسئله استاندارد
تولیدی
١١
0
50000
100000
150000
200000
250000
eli 6 eli 8 eli 9 eli 11 eli 12 eli 17 eli 22
Problem Name
Cost
Z*
 ر 
د
نمودار 2: مقایسه نتایج مدل ارائه شده و روش ابتکاری نردیک بینانه رقابتی روی دسته سوم مسئله استاندارد
تولیدی
Time (Secs for gaining Z*)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
5 7 8 10 11 16 21
Total Nodes
Time
Time (Secs for
gaining Z*)
LINGO نمودار 3: زمان مورد نیاز برای حل مدل ارائه شده توسط نرم افزار
١٢
نتیجه گیری 
در این مقاله پس از تبیین مسئله مسیریابی وسایل نقلیه متفاوت با حمل در بازگشت و اشاره به برخی کاربردهای آن،
برای اولین بار در ادبیات موضوع یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله ارائه شد. پس از آن سه روش ابتکاری پیشنهاد
گردید (که هر سه این روشها نیز برای اولین بار در ادبیات موضوع برای مواجهه با مسئله مذکور مطرح شده اند) و نتایج حاصله
نشان داد که روش های ابتکاری نردیک بینانه رقابتی و غیر رقابتی نسبت به روش ابتکاری دیگر بهتر عمل می کنند. سپس
جوابهای روش ابتکاری نردیک بینانه رقابتی با جوابهای بهینه مدل ارائه شده مقایسه گردید.
بوده و لذا با افزایش ابعاد مسئله ( تعداد گره ها) زمان حل به Np-hard همانگونه که در این مقاله ذکر شد مسئله
نیز صحت این مطلب را تایید کرد و Lingo صورت نمایی افزایش می یابد. نتایج حاصل از حل مدل ارائه شده توسط نرم افزار
نشان داد که حل مدل برای مسائل با بیش از 21 گره نیازمند زمان زیادی خواهد بود. این در حالیست که زمان مورد نیاز برای
رسیدن به جواب در روشهای هیوریستیک بسیار ناچیز و در حد صفر ثانیه است. به علاوه در این مقاله نتایج حاصل از
Visual بکارگیری سه الگوریتم هیوریستیک پیشنهادی روی دسته مسا ئل تولید شده توسط نرم افزار نوشته شده در زبان
ارائه گردیده که می تواند به عنوان مبنایی جهت بررسی عملکرد سایر الگوریتمهای پیشنهادی در آینده مورد استفاده Basic
قرار گیرد.

 

 

 

 

دانلود رایگان فیلم آموزشی جامع برنامه نویسی در MATLAB (تخته سیاه) - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 4:04 دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی پردازش تصویر image processing - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 4:00 دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی سیمولینک Simulink در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 3:54 دانلود رایگان مجموعه فیلم های آموزشی داده کاوی Data mining - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 3:53 دانلود رایگان فیلم آموزشی شروع به کار با MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 دانلود رایگان فیلم آموزشی رسم تعاملی نمودار در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 دانلود رایگان فیلم آموزشی میان یابی (برازش) در متلب - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 دانلود رایگان فیلک اموزشی نشر اسکریپت از طریق ویرایشگر متلب - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 فیلم آموزشی فراخوانی MATLAB در C کد - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:22 دانلود رایگان تحلیل داده ها در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:23 فیلم آموزشی نوشتن یک برنامه در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:23 فیلم آموزشی وارد کردن داده های Excel در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 3:20 دانلود رایگان فیلم آموزشی مدولاسیون دامنه به کمک Simulink - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 2:23 دانلود رایگان Video فیلم آموزشی فیلتر پایین گذر به کمک Simulink - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:22 دانلود رایگان فیلم آموزشی جعبه ابزار پردازش موازی - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:22 دانلود رایگان مجموعه فیلم آموزشی MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 1:37 دانلود رایگان فیلم آموزشی آشنایی با ماتریس در متلب - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:20 دانلود رایگان وبینار گسترش اجزای متلب به C++ C Java و Excel - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:22 دانلود رایگان وبینار ابزار جدید در محاسبات نمادین در متلب - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:22 دانلود رایگان وبینار تحلیل داده در متلب - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:22 دانلود رایگان Video فیلم آموزشی نوشتن یک تابع m-file در MATLAB - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:22 دانلود رایگان فیلم آموزشی آموزش نصب نرم افزار متلب - پنجشنبه 23 آبان 1392 - 12:20 دانلود رایگان فیلم آموزشی رشته ها (strings) در متلمشاوره و انجام پروژه های پیش بینی عددی، سری های زمانی ، طبقه بندی و خوشه بندی درMATLAB با استفاده از : 1- انواع شبکه های عصبی مصنوعی MLP دولایه چند لایه با آموزش پس انتشار خطا کد نویسی و همچنین استفاده از toolbox در صورت نیاز . و شبکه های rbf  2- انواع پیش بنی با استفاده از شبکه های نورو فازی یا انفیس ANFIS 3- پیش بینی با استفاده از رگرسیون های بردار پشتیبان SVR supported vector regression  4- صبقه بندی و بخش بندی ، یادگیری با نظارت با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان SVM supported vector machine 5- پیش بینی عددی با استفاده از فازی و سیستم rule base و همچنین طبقه بندی و آموزش با نظارت به وسیله فازی با سیستم های ممدانی و سوگنو 6- طبقه بندی با استفاده از درخت تصمیم 7- طبقه بندی با استفاده از شبکه عصبی  8- خوشه بندی یا clustering با استفاده از شبمه های عصبی کوهنن وSOM به وسیله آموزش تشویقی self organizing map  9- خوشه یندی با استفاده از فازی fuzzy clustering  10- خوشه بندی با استفاده از K-means 11- طبقه بندی با استفاده از CBR ترکیبی الگوریتم ژنتیک 12- طبقه بندی با استفاده از کشف قوانین توسط الگوریتم ژنتیک  13- ترکیب تمامی روش های فوق با الگوریتم های هیورستیک بهینه سازی مثل الگوریتم ژنتیک الگوزیتم کلونی زنبور عسل الگوریتم کلونی مورچه الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتم استعماری الگوریتم فاخته الگوریتم تبرید الگوریتم جستجوی ممنوعه  14- کد نویسی روش های مختلف آموزش شبکه عصبی levenberg marquardt ,scaled conjugated gradient, decreasing gradient back propagation momentum gradient  15- پیش پردازش داده ها، نرمال سازی و ترکیبات خطی و غیر خطی بر روی ورودی ها به منظور حصول جواب بهتر.  پیش بینی قیمت سهام، پیش بینی رفتار مشتری، پیش بینی توابع مختلف، پیش بینی آب و هوا، پیش بینی قیمت طلا، پیش بینی بازار برق، پیش بینی ورشکستگی، پیش بینی دبی رودخانه، طبقه بندی اثر انگشت، طبقه بندی چهره، پیش بینی های سری زمانی مقایسه با Arima  پروژه الکترونیک قدرت-electrical power  دینامیکی_dynamics  کنترلی_Control  پخش بار اقتصادی_Economic Dispatch  الگوریتم های تکاملی هوشمند_Intelligent Evolutionary Algorithms  میکرو گرید_micro grids  حفاظتی_Protection    قابلیت اطمینان_Reliability  تدریس خصوصی MATLAB  نمونه پروژه های انجام شده انجام الگوریتمهای درس محاسبات عددی در MATLAB انجام الگوریتمهای درس سیگنالها و سیستمها  در MATLAB انجام الگوریتمهای درس کنترل خطی در MATLAB انجام انواع پروژه های مقدماتی توضیح در مورد انواع Toolboxهای MATLAB Aerospace comminucation bioinformatic curve fitting control system econometric database datafeed filter design fuzzy logic image acqusition image processing signal processing optimization neural network symbolic math مدلسازی سیستم گردش خون با MATLAB مدلسازی انواع سیستم های کنترلی با MATLAB مدلسازی سیستم کنترل دیابت و گلوکز خون مدلسازی سیستم تنفسی مطرطزطزبزیطزرطزشمشاور درم زمینه مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه تمام گرایش های رشته مدیریت مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه در گرایش های مختلف رشته مدیریت: مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت دولتی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بهره وری مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت سازمان مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت MBA مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت EMBA  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت صنعتی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت اجرایی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت امور شهری  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت مالی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت آموزشی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بانکداری  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بحراندانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد ازIRAN DOC (پژوهشگاه ایران داک. IRANDOC پایان نامه. پایان نامه ایران داک. ایران داک پایان نامه ها. سایت ایران داک. پایان نامه های رایگان کارشناسی ارشد(DOC). دانلود رایگان پایان دانلود پروژه و پایان نامه کلیه رشته هابزرگترین مرکز علمی وتحقیقاتی کشور دانلود پروژه , پایان نامه و تحقیق کلیه رشته ها . دانلود کتابهای مرجع عمران · دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی منابع کارشناسی ارشد. دانلود. پروژه های خود را آپلود کنید تا دیگران هم استفاده کنند دانلود پایان نامه و مقالات رایگان دانش جویی و دانش آموزیدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT. همه چیز درباره یک مشاوره خوب - مشاوره رایگان پایان نامه - وابسته به موسسه آموزشی منابع رایگان کارشناسی ارشد - ISTGAH.COM - دانلودمنابع رایگان کارشناسی ارشد. بنا به تماس های مکرر و درخواست های مکرر شما .. لینک دانلود لیستهای پایان نامه ها: هزینه پایان نامه ها و نحوه سفارش: پس از اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز دکترا، گزارش پروژه پایانی، دانلود نمونه پایان نامه، مهندسی، فنی، نرم افزار لایتنر، فلش کارت. دانلود رایگان کتاب های کمک درسی و تست عربی دبیرستان دانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT . دانلود رایگان اخبار،سرفصل ها ی کنکور تمام مقاطع در سایت سنجش رهنما :: سایت نیازمندیهای ایران - دانلود رایگان منابع کارشناسی ارشددانلود رایگان منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته ا در: کتابهای آموزشی, فروش و دانلود پایان نامه و تز دکترای لاتین · مشاهده این آگهی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتیعبارت جستجو شده : دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی دانلود رایگان پکیج پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته . , دانلود رایگان نرم افزار اکسل , قسمت چهل ویکم جومونگ , کنکور 87 1 - دانلود رایگان ورژن جدید نرم افزار کسب درآمد :: نرم افزار :: کامپیـوتر :: 1 - پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری :: پروژه های دانشگاهی :: کامپیـوتر -   مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و تحلیل موسیقی شهر در غزلیات فارسی شهریار مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقش صنعت مرغداری در تولید گوست و مرغ مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارآیی آنها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی آماری مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; سرمایه فکری چیست ؟ مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی نقش مدیریت ریز در تدارکات پروژه های احداث مطالعه موردی پروژه احداث صنایع سیمان سازمان غرب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی یا نسیم شمال مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانکمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد کشاورزی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین پیاده سازی نظام مدیریت دانش و مهارتهای مدیران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و جایگاه فرهنگ عامه در دیوان نالی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در همدان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; میزان تأثیر پذیری پریشان قاآنی از گلستان سعدی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تحلیل نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقاء مسیر شغلی جهت انتصابهای بهینه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی کلی پژوهش مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران و ادارات امور مالیاتی استان کردستانمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارزیابی کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستممشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد برنامه ریزی و کنترل مناسب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه سرمایه اجتماعی میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت شهر سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی حبابهای قیمتی در بازاز مسکن استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس ، خود کنترلی و خود کارآمدی ) با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و شرح نمادهای طبیعی در اشعار نیما یوشیج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی کارآیی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی میزان ابعادی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمانهای خصوصی براساس مدل پورتر مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; گردآوری و طبقه بندی قصه های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; همداستانی جهان خیام و هدایت و بازتاب آن در بوف کور مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; آئین باده گساری در قصایدو غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندر نامه نظامی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تجزیهمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تحلیل در بیان اشعار سعدی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقش اسب در شاهنامه فردوسی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی اثرات فناوری و اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات کردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی مسائل بازار رسانی و بازاریابی محصول امروز در استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی (طلب) در مثنوی مولانا یا شکایت نی ، حکایت طلب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; معیارها و شاخص های دسته بندی شده پس از طراحی مدل و ورودی داده ها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقش بازارگرایی بر شاخصهای مالی اقتصادی بیمه ای شرکتهای بیمه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پادشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر سبک رهبری به میزان کارآفرینی کارکنان در سازمانهای دولتیمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مطالعه موردی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی نقش گمرکی الکترونیکی به تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان در استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده ار مدلهای پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثربخشی استراتژی سازمان کارخانه جات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانکهای تجاری استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت بیمه ایران شهر ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تأثیر نانو بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پلت و آردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شعب بانک سپه شهرستان سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر سبکهای مدیریتی لیکرت بر تعهد سازمانی کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمودی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل فشار زایی شغلی منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و جایگاه شخصیت زن در منظومه های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو و شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عواما موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; دهیاری ها به عنوان سازمانهای عمومی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تأثیر رقابتهای فشرده و فزونی عرضه و تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی کیفیت و دیگری قیمت مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تغییرات سریع دنیای کنونی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی جنبه های گوناگون طنز بر مثنوی معنوی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رضایت مندی مشتریان بانک رفاه ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در استان همدان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی سبکهای تصمیم گیری در سازمانهای دولتی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت مدیران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; همداستانی جهان خیام و هدایت و ابزتاب آن در بوف کور مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانهای دولتی استان کردستان بر میزان تعهد سازمانی آنها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشدمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی فریب و تأثیر آن در شاهنامه فردوسی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شناسایی مزیت های اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصادی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی موانع استقرار E.R.P در صنعت خودرو مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سیستم سازمان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی در میزان سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع سیمان ، خودرو قطعات ، نفرات اساسی ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط بین ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی شناسانه اشعار فارسی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد (مورد بررسی رابطه بین ساختار سازمانیمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد و یادگیری سازمانی در شرکت های انرژی استان کردستان مطالعه ، شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بین فردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه هوش رقابتی و عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی بخضی ار کاستی های ترجمه رساله قشیریه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری نیروی انسانی سازمان امور اقتصاد و داراییی و ادارات تابعه استان کردستان در سالمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گیاه مرتعی (RUMEX OBTUSIFOLIUS) در سه مرحله رویشی با روشهای شیمیایی ، کیسه های نایلونی و گاز مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بریادگیری سازمانی ، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و تعارض کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط بین اخلاق سازمانی و میزان بهره وری نیروی انسانی در گمرکات استان کردستان همدان و کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل اثر گذار درانتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای جهانگردی غرب کشور در کردستان ، کرمانشاه و همدان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه به کار گیری فن آوری اطلاعات با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه سازمانهای دولتی شهرستان سنندج ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ارائه الگوی سنتی بر روشهای تصمیم گیری چند مهیاره برای درجه بندی شعب بانکها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی اثرات بنگاههای معاملات ملکی بر بازار مسکن شهرستان سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شناسایی و بررسی عللمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأخیر در پروژه های راه سازی (مطالعه موردی : شهرستان سقز) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأثیر برخی عوامل بازاریابی در جذب مشتریان بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان در استانهای کردستان و کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی بانکهای تجاری استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشدمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تعیین عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی محرکهای آماده سازی برروی رفتار مصرف کننده در انتخاب یک طعم بخصوص از نوشیدنیها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکتهای بخش انرژی استان کردستان ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و هوش رقابتی در صنایع بیجار و متوسط شهرستان کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت در سطح استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی : بیمارستان امام خمینی اراک ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری وشرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهرانمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد با تاکید بر بازده بازار مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مطالعه استراتژی های قیمت گذاری و رابطه آن با قابلیتهای بازاریابی (مطالعه موردی : شرکتهای تولیدی و خدماتی ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت (مطالعه موردی: بخش صنعت استان کرمانشاه ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد در شرکتهای مستقر EFQM بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل در حوزه انرژی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی کارایی ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شناسایی مدل مناسب جهت انتخاب تأمبن کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه TQM و عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین ابعاد ساحتاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت سهامی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأثیر حمله مغول در زبان و ادب فارسی و انعکاس آن در تاریخ جهانگشا و نقشه المصدور مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی : بانک صادرات استان ایلام ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررس

 

مشاوره انجام پروپزال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دکتری

مشاوره

 

انجام پروپزال

 

 

انجام پایان نامه

 

کارشناسی ارشد

 

دکتری

 

توسط متخصصین زبده دانشگاهی گروه آموزشی متلب نت

 

مهندسی صنایع ، مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی ،
مدریت مالی ، حسابداری ، کامپیوتر ،
  
هوش مصنوعی ، عمران ، برق ،
 
مالی ، ریاضی، مکانیک
و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطرطزطزبزیطزرطزشمشاور درم زمینه مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه تمام گرایش های رشته مدیریت مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه در گرایش های مختلف رشته مدیریت: مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت دولتی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بهره وری مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت سازمان مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت MBA مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت EMBA  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت صنعتی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت اجرایی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت امور شهری  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت کارآفرینی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت مالی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت آموزشی  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بانکداری  مشاوره و مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری و پایان نامه رشته مدیریت بحراندانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد ازIRAN DOC (پژوهشگاه ایران داک. IRANDOC پایان نامه. پایان نامه ایران داک. ایران داک پایان نامه ها. سایت ایران داک. پایان نامه های رایگان کارشناسی ارشد(DOC). دانلود رایگان پایان دانلود پروژه و پایان نامه کلیه رشته هابزرگترین مرکز علمی وتحقیقاتی کشور دانلود پروژه , پایان نامه و تحقیق کلیه رشته ها . دانلود کتابهای مرجع عمران · دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی منابع کارشناسی ارشد. دانلود. پروژه های خود را آپلود کنید تا دیگران هم استفاده کنند دانلود پایان نامه و مقالات رایگان دانش جویی و دانش آموزیدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT. همه چیز درباره یک مشاوره خوب - مشاوره رایگان پایان نامه - وابسته به موسسه آموزشی منابع رایگان کارشناسی ارشد - ISTGAH.COM - دانلودمنابع رایگان کارشناسی ارشد. بنا به تماس های مکرر و درخواست های مکرر شما .. لینک دانلود لیستهای پایان نامه ها: هزینه پایان نامه ها و نحوه سفارش: پس از اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز اجزا و ساختار، فرمت پایان نامه کارشناسی، رساله کارشناسی ارشد، تز دکترا، گزارش پروژه پایانی، دانلود نمونه پایان نامه، مهندسی، فنی، نرم افزار لایتنر، فلش کارت. دانلود رایگان کتاب های کمک درسی و تست عربی دبیرستان دانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشدانلود 4000 پایان نامه کارشناسی ارشد و تزهای دکترای برق دانشگاه MIT . دانلود رایگان اخبار،سرفصل ها ی کنکور تمام مقاطع در سایت سنجش رهنما :: سایت نیازمندیهای ایران - دانلود رایگان منابع کارشناسی ارشددانلود رایگان منابع کارشناسی ارشد کلیه رشته ا در: کتابهای آموزشی, فروش و دانلود پایان نامه و تز دکترای لاتین · مشاهده این آگهی دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتیعبارت جستجو شده : دانلود پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی دانلود رایگان پکیج پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی پایاننامه کارشناسی ارشد رشته . , دانلود رایگان نرم افزار اکسل , قسمت چهل ویکم جومونگ , کنکور 87 1 - دانلود رایگان ورژن جدید نرم افزار کسب درآمد :: نرم افزار :: کامپیـوتر :: 1 - پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری :: پروژه های دانشگاهی :: کامپیـوتر -   مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و تحلیل موسیقی شهر در غزلیات فارسی شهریار مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقش صنعت مرغداری در تولید گوست و مرغ مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط بین نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با کارآیی آنها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی آماری مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تطبیق دستور زبان فارسی و اورامی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; سرمایه فکری چیست ؟ مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی نقش مدیریت ریز در تدارکات پروژه های احداث مطالعه موردی پروژه احداث صنایع سیمان سازمان غرب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تضاد و تقابل جسم و روح در دفتر اول و دوم مثنوی مولانا مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در سازمانها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی شعر اعتراض در اشعار سید اشرف الدین گیلانی یا نسیم شمال مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانکمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد کشاورزی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین پیاده سازی نظام مدیریت دانش و مهارتهای مدیران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و جایگاه فرهنگ عامه در دیوان نالی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان مسکن و شهرسازی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در همدان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; میزان تأثیر پذیری پریشان قاآنی از گلستان سعدی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تحلیل نیازهای فردی کارکنان در فرآیند ارتقاء مسیر شغلی جهت انتصابهای بهینه در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی کلی پژوهش مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران و ادارات امور مالیاتی استان کردستانمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارزیابی کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بخش بندی مشتریان بانک ملت شهر اراک و تعیین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در هر بخش مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستممشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد برنامه ریزی و کنترل مناسب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه سرمایه اجتماعی میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت شهر سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط اهداف قیمت گذاری و روشهای قیمت گذاری در گستره خدمات مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی حبابهای قیمتی در بازاز مسکن استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانهای دولتی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین ابعاد سه گانه شخصیتی (عزت نفس ، خود کنترلی و خود کارآمدی ) با میزان خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و شرح نمادهای طبیعی در اشعار نیما یوشیج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی کارآیی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در ادارات دولتی استان ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی میزان ابعادی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد نقش انواع استراتژی های رقابتی در افزایش رقابت پذیری سازمانهای خصوصی براساس مدل پورتر مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; گردآوری و طبقه بندی قصه های عامیانه ایلام و روستاهای تابعه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; همداستانی جهان خیام و هدایت و بازتاب آن در بوف کور مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; آئین باده گساری در قصایدو غزلیات خاقانی و هفت پیکر و اسکندر نامه نظامی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تجزیهمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تحلیل در بیان اشعار سعدی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقش اسب در شاهنامه فردوسی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی اثرات فناوری و اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; جایگاه درخت در فرهنگ و ادبیات کردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی مسائل بازار رسانی و بازاریابی محصول امروز در استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی (طلب) در مثنوی مولانا یا شکایت نی ، حکایت طلب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; معیارها و شاخص های دسته بندی شده پس از طراحی مدل و ورودی داده ها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقش بازارگرایی بر شاخصهای مالی اقتصادی بیمه ای شرکتهای بیمه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیر عملکردی در پرداخت پادشهای سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر سبک رهبری به میزان کارآفرینی کارکنان در سازمانهای دولتیمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مطالعه موردی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی نقش گمرکی الکترونیکی به تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان در استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; طبقه بندی مشتریان شبکه بانکی بر اساس ریسک اعتباری با استفاده ار مدلهای پیش بینی و تصمیم گیری چند معیاره مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک پروژه های پتروشیمی با تمرکز بر فاز ساختمان و نصب مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده کارکنان و اجرای اثربخشی استراتژی سازمان کارخانه جات صنایع غذایی استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانکهای تجاری استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین تعارض سازمانی با خلاقیت کارکنان شرکت بیمه ایران شهر ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تأثیر نانو بر عملکرد خصوصیات لاشه و برخی از پارامترهای خونی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پلت و آردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; سنجش عملکرد بانک بر پایه مدل کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شعب بانک سپه شهرستان سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر سبکهای مدیریتی لیکرت بر تعهد سازمانی کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقد و تحلیل شخصیت پردازی داستان همسایه ها احمد محمودی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل فشار زایی شغلی منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی و جایگاه شخصیت زن در منظومه های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی و مقایسه آن با خسرو و شیرین و بیژن و منیژه در شاهنامه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عواما موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; دهیاری ها به عنوان سازمانهای عمومی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تأثیر رقابتهای فشرده و فزونی عرضه و تقاضا همواره به دو عامل اساسی یکی کیفیت و دیگری قیمت مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تغییرات سریع دنیای کنونی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; اندازه گیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با رویکرد فازی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تعیین میزان اثر عوامل مختلف بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت سیمان ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی جنبه های گوناگون طنز بر مثنوی معنوی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رضایت مندی مشتریان بانک رفاه ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه سرمایه فکری با بازارگرایی در صنعت بیمه ایران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین پذیرش فن آوری اطلاعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی در استان همدان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر رویکرد قابلیت بر توسعه ذینفعان دولت الکترونیک مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی سبکهای تصمیم گیری در سازمانهای دولتی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت مدیران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تأثیر اندیشه اصلاح گرایانه اقبال لاهوری بر اشعار فارسی او مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; همداستانی جهان خیام و هدایت و ابزتاب آن در بوف کور مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمانهای دولتی استان کردستان بر میزان تعهد سازمانی آنها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشدمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی فریب و تأثیر آن در شاهنامه فردوسی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شناسایی مزیت های اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصادی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی موانع استقرار E.R.P در صنعت خودرو مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین فرآیند های مدیریت دانش و تفکر استراتژیک در سیستم سازمان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر شیوه های تأمین مالی در میزان سودآوری شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع سیمان ، خودرو قطعات ، نفرات اساسی ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط بین ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی شناسانه اشعار فارسی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد (مورد بررسی رابطه بین ساختار سازمانیمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد و یادگیری سازمانی در شرکت های انرژی استان کردستان مطالعه ، شرکت گاز و شرکت توزیع نیروی برق ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارتباط هوش هیجانی (EQ) با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تاکید بر تعارضات بین فردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه هوش رقابتی و عملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی بخضی ار کاستی های ترجمه رساله قشیریه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین مدیریت زمان و بهره وری نیروی انسانی سازمان امور اقتصاد و داراییی و ادارات تابعه استان کردستان در سالمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم گیاه مرتعی (RUMEX OBTUSIFOLIUS) در سه مرحله رویشی با روشهای شیمیایی ، کیسه های نایلونی و گاز مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بریادگیری سازمانی ، مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی و تعارض کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط بین اخلاق سازمانی و میزان بهره وری نیروی انسانی در گمرکات استان کردستان همدان و کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل اثر گذار درانتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانسهای جهانگردی غرب کشور در کردستان ، کرمانشاه و همدان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه به کار گیری فن آوری اطلاعات با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه سازمانهای دولتی شهرستان سنندج ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ارائه الگوی سنتی بر روشهای تصمیم گیری چند مهیاره برای درجه بندی شعب بانکها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی اثرات بنگاههای معاملات ملکی بر بازار مسکن شهرستان سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شناسایی و بررسی عللمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأخیر در پروژه های راه سازی (مطالعه موردی : شهرستان سقز) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأثیر برخی عوامل بازاریابی در جذب مشتریان بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان در استانهای کردستان و کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کسب مزیت رقابتی بانکهای تجاری استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشدمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تعیین عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی محرکهای آماده سازی برروی رفتار مصرف کننده در انتخاب یک طعم بخصوص از نوشیدنیها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی شرکتهای بخش انرژی استان کردستان ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و هوش رقابتی در صنایع بیجار و متوسط شهرستان کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت در سطح استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی (مطالعه موردی : بیمارستان امام خمینی اراک ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی مقایسه ای بازده سبد اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذاری وشرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهرانمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد با تاکید بر بازده بازار مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مطالعه استراتژی های قیمت گذاری و رابطه آن با قابلیتهای بازاریابی (مطالعه موردی : شرکتهای تولیدی و خدماتی ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل موثر بر استقرار تجارت الکترونیک در بخش صنعت (مطالعه موردی: بخش صنعت استان کرمانشاه ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد در شرکتهای مستقر EFQM بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و موفقیت استقرار مدل در حوزه انرژی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی کارایی ادارات کل سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شناسایی مدل مناسب جهت انتخاب تأمبن کنندگان و پیمانکاران جزء در مدیریت تدارکات پروژه های ساختمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه TQM و عملکرد بازاریابی اداره کل پست استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین ابعاد ساحتاری سازمان و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت سهامی بیمه ایران استان آذربایجان شرقی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تأثیر حمله مغول در زبان و ادب فارسی و انعکاس آن در تاریخ جهانگشا و نقشه المصدور مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش (مطالعه موردی : بانک صادرات استان ایلام ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی (در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان همدان ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه هوش فرهنگی با رفتار شهروندی سازمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی تأثیر شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک بر ارتقاء سطح کیفیتمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد خدمات الکترونیکی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی در مراکز آموزش عالی کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت کننده های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; برسی رابطه بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی (مطالعه موری : شعب بانکهای ملی ، صادرات ، سپه و اقتصاد نوین استان کردستان ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام با استفاده از روش AHP (محدود بهمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شرکت برتر بورس ر فاصله زمانی ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی میزان سلامت سازمانی و رابطه با فرسودگی شغلی کارکنان ادارات بهزیستی شهر تهران در سالمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی اثر بخشی مدیریت مشارکتی در آموزش و پرورش (ناحیهمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شهرستان کرج استان البرز ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارایی بازار در شرکتهای صنایع غذایی (چاشنی غذا )شهرتهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی عوامل هزینه ای موثر بر بهای تمام شده انشعابات گاز سالمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شهر سنندج به روش هزینه یابی بر مبای فعالیت (مطالعه موردی : شرکت گاز استان کردستان ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی کارایی مدل FRO بر تعیین سطح وفاداری مشتریان بانکهای تجاری (مطالعه مورری : بانک رفاه شهر تهران ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ساختار گفتگو ها و مناظره ها در دیوان شمس مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی هویت شعری نیم قرن اخیر کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای خدمات انرژی در استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی ارشد بررسی فرسایش و تغییرات زبانی در زبان کردهای سردشتی مقیم تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشدمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ارزیابی اثربخشی کانالهای اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی ها به کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار بر چابکی سازمانها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتری مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارزیابی مشتری مداری براساس مدل سروکوئال در شهرداری استان مازندران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مدل دینامیک مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; شکوائیه در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی موانع استقرار سیستم بودجه عملیاتی در کشور و ارائه مدلی برای آن مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نظامهای سنتی بودجه ریزی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن bcic مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط بین مهارت های کار آفرینانه مدیران واثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMES)شهرستان سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; شخصیت شناسی مردم کوچه و بازارو طبقات پایین جامعه_ تحقیقی در ارتباط با رفتار،کردار و منش کنیز و غلام در مثنوی و معنوی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; محاسبه بهای تمام شده محصولات با استفاده از شبیه سازی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; شناسایی و تجزیه عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک ملی شهرستان سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; شناسایی منشاء های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد وتداوم موجودبهایی را که در انبار شرکت آب و فاضلاب و ارائه راهکار مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مقایسه نظام بانکداری اسلامی و غیر اسلامی مطالعه موردی بانک های شهرسنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارزیابی کیفیت ارائه خدمات با استفاده از مدل سرکوئال مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقیق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; شیوه انتخاب و بکارگیری مدیران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی منشاء های ریسک و طبقه بندی آن ها در انواع مختلف بیمه های شرکت بیمه دانا مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نفرین در ادبیات حماسی (شاهنامه ، کوش نامه ،گرشاسبنامه ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; معماری ساختار و اجزاء سیستم اطلاعات بازاریابی محصولات کشاورزی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیوید و هانگر ، مطالعه موردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; قصه چیست ؟ مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین فرهنگ سازی و اثر بخشی مدیران صدا و سیمای مرکز کردستان از دیدگاه کارکنان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عملکرد شرکت های خدمات از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل servaua مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی آداب و رسوم سنن شاهنامه فردوسی از عهدمنوچهرتابهمن مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی نامه های منشور مرداب معاصر مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارائه مدلی مناسب جهت تدوین استراتژی شرکتهای دولتی در ایران با استفاده از ترکیب مدلهای دیویدوهانگر مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد شعر و اشعارنویسی جمالزاده مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر سب رهبری از دیدگاه رنیس لیکرت برعملکرد کارکنان شعب بانک کشاورزی در استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; روشهای آمار شرکتها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی موانع و محدودیت های استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحدهای صنعتیمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد تولیدی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; شیوه های ارسال پیام در حماسه های ایرانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; فرایندهای کسب و کار مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مقایسه حکمی کیمیای سعادت امام محمد غزالی با گلستان سعدی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بانک ها و موسسات مالی و نحوه کارکرد آنها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; نوگرایی (Modemi zation)و ارتباط آن با رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن فرهنگ تغذیه در قشر متوسط کلان شهر تبریز مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; طراحی مفهومی پورتال تدارکات الکترونیکی برای شرکت مخابرات استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در ایران طی سالهای مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مدیریت کلان زنجیره تأمین در صنعت مرغداری مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; پوسته ها و اطلاعات در مورد آنها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ساختار موسیقی شعر سپید در مقایسه بانثر مسجع (برمبنای اشعار احمد شاملو عهدالعاشقین روزبهان تقلی شیرازی ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; روشنایی و تاریکی و راز و رمز آنها در اسطوره ، فرهنگ و ادب ایرانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی صنعتی و عوامل موثر برآن (مطالعه موردی شهر سنندج ) مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; پاره ای از لغات مهم و مشترک در فیه ما فیه ومثنویمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی یک چالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تغذیه تحریکی زنبور عسل با غلظتهای متفاوت اسید اسکلوبیک محلول در شربت شکر و اثر آن بر تخمگذاری ملکه جمعیت کلومی وزنو پروتئین بدن مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی سیر تحول شعر منثور در ادب معاصر مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی تأثیر ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سنندج مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مقایسه تطبیقی سرمایه ای اجتماعی در بانکهای ایران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی میزان تفاوت بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرسنندج از کیفیت خدمات آموزشی براساس مدلمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد بعدی سروکوال مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت بدنی مدیران و ناجیان استخر در بیمه دانا شعبه کرمانشاه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مقایسه روشهای انتخاب سهام به منظور مشخص نمودن کارا ترین روش در بورس اوراق بهادار تهران مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین ویژیگهای شحصیتی و رفتار شهروندی سازمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارائه مدلی جهت شناسایی و مدیریت عوامل تأثیر گذار بر تأخیر زمان پروژه های راه سازی با رویکرد فرضی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تدفین راهبردهای توسعه صادرات بنگاههای کوچک و متوسط مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; مقایسه ریاضت در عرفان اسلامی و عرفان بودایی و تأکید بر دیدگاه عارفان خراسان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی ایران و ارائه الگویی برای آن مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارزیابی عملکرد بانک ملت با استفاده از مدل تعادل سازمانی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; ارتباط هوش هیجانی EQ با تعارضات سازمانی در کارکنان بانکهای شهرستان ایلام با تأکید بر تعارضات فردی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; برسی بخشی از کاستیهای ترجمه رساله تشریحی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم های اطلاعات مدیریت فرآیند تصمیم گیری در سازمانهای دولتی استان ایلام و عوامل موثر بر آن مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; جمع آوری و تحلیل داستنهای کردی قروه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی عملکرد شرکتهای مهندسی پزشکی از دیدگاه مسئولین بخشهای مختلف بیمارستانی با استفاده از مدل سروکوالمشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; کتاب شناسی تحلیل فریدون مشیری مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی ارتباط بین هوش هیجانی EQ و رفتار شهروندی سازمانی OCB مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ; بررسی نقش گمرک الکترونیکی و تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان استان آذربایجان غربی مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد ; ;   کارشناسی ارشد انجام سمینار,پروپوزال,پایان نامه مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری کارشناسی ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ارشد انجام پايان نامه دانشجويي مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانشجويي انجام سمينار دانشجويي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره ، انجام پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری كارشناسي ارشد انجام سمينار كارشناسي ارشد  پایان نامه  زبان و ادبیات فارسی   پایان نامه  علوم اجتماعی   پایان نامه  جامعه شناسی   پایان نامه  روانشناسی کلیه گرایش ها (عمومی، بالینی، کودک و...)   پایان نامه  مدیریت صنعتی   پایان نامه مدیریت دولتی   پایان نامه  مدیریت بازرگانی   پایان نامه  تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی   پایان نامه  تربیت بدنی- مدیریت ورزشی   پایان نامه  تربیت بدنی -حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی   پایان نامه  زیست شناسی - علوم گیاهی - سیستماتیک گیاهی   پایان نامه  زیست شناسی - علوم جانوری - بیولوژی تکوین   پایان نامه  زیست شناسی - علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی   پایان نامه مهندسی نساجی   پایان نامه  مهندسی عمران - سازه   پایان نامه مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی   پایان نامه  مهندسی عمران - راه و ترابری   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - زراعت   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - میوه کاری   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - سبزی کاری   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی - گیاهان زینتی   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - خاکشناسی (شیمی و حاصلخیزی خاک)   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم خاک ( پیدایش،رده بندی وارزیابی خاک)   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - خاکشناسی ( فیزیک و حفاظت خاک)   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم دامی (غذا و تغذیه دام)   پایان نامه مهندسی کشاورزی - علوم دامی (ژنتیک و اصلاح دام)   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - علوم دامی (فیزیولوژی دام)   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی   پایان نامه مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی   پایان نامه  مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی   پایان نامه  مهندسی کشاورزی -  مهندسی آب   پایان نامه  مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی   پایان نامه  مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری   پایان نامه مهندسی منابع طبیعی - شیلات   پایان نامه مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری   پایان نامه مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری   پایان نامه مهندسی منابع طبیعی - بیابانزدایی   پایان نامه حسابداری- کلیه گرایش ها   پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهر   پایان نامه شهرسازی   پایان نامه تاریخ – کلیه رشته ها   پایان نامه حقوق  پايان نامه عمران  پايان نامه مديريت  پايان نامه روان شناسي  پايان نامه روانشناسي  پايان نامه برق  پايان نامه مخابرات  پايان نامه  سازه پايان نامه زلزله پايان نامه خاک و پی پايان نامه راه و ترابری پايان نامه سازه های دریایی پايان نامه سازه های هیدرولیکی پايان نامه آب پايان نامه حمل و نقل پايان نامه ژئوفیزیک پايان نامه مدیریت و ساخت پايان نامه    پایان نامه الهیات

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2400
 • کل نظرات : 284
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 24559
 • آی پی امروز : 30
 • آی پی دیروز : 124
 • بازدید امروز : 216
 • باردید دیروز : 818
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 51
 • بازدید هفته : 2,024
 • بازدید ماه : 5,751
 • بازدید سال : 120,477
 • بازدید کلی : 5,766,119