loading...
انجام پروژه متلب

آموزش پردازش تصویر در matlab قسمت اول

 

 بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

 

آشکارسازی لبه در متلب

عملگرهای آشکارسازی لبه

 • مرتبه نخست: چلیپای رابرنز، پرویت، سوبل، کنی، اسپیسک
 • مرتبه دوم: لاپلاسی، مار- هیلدرث

اکنون عملگر کنی و پس از آن مار – هیلدرث بیشترین کاربرد را دارد. عملگرهای زیادی تاکنون منتشر شده اند اما هیچ یک برتری قابل ملاحضه ای بر عملگر کنی نداشته اند. کار بر روش های چند مقیاسی هنوز بیشتر در آزمایشگاه هاست.

عملیات لبه برداری بر روی تصاویر

آشکارسازی لبه (edge detection) معمولا برای تشخیص لبه های یک شی از بین چند شی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، برای این کار از تابعی به نام edge استفاده می شود.

تغییرات فیزیکی به صورت تغییر رنگ و تغییر شدت روشنایی به صورت لبه در تصویر نمایان می شوند. در محیط با مقادیر پیوسته، مشتق، تغییرات ناگهانی و شدت آن را مشخص می کند و در محیط گسسته محاسبه ی تغییرات نسبت به پیکسل های مجاور، تقریبی از مشتق را نمایان می سازد.

 

 

 

در عملیات لبه برداری ورودی یک تصویر به فرمت intensity می باشد و در خروجی تصویر binary داده می شود، که در تصویر حاصل مرزهای بیرونی تصویر به صورت 1 و مرزهای داخل به صورت 0 نشان داده می شود.

I=rgb2gray(i1);

Bw=edge(I,’sobel’)

Edge لبه ها را در تصاویر intensity پیدا می کند، این تابع یک تصویر باینری یا intensity را به عنوان ورودی می گیرد و یک تصویر باینری bw به همان اندازه ی تصویر اولی بر می گرداند، که جاهایی که تابع لبه ها را در تصویر پیدا می کند، در تصویر خروجی 1 می کند و جاهایی دیگر را 0 قرار می دهد.

برخی از الگوریتم های لبه برداری

-1الگوریتم soble

-2الگوریتم canny

-3الگوریتم Roberts

-4الگوریتم prewitt

-5الگوریتمzero-cross

الگوریتم soble : این متد لبه ها را با استفاده از تخمین زدن مشتق پیدا می کند، که لبه ها را در آن نقاطی بر می گرداند که گرادیان تصویر I ، max است.

Bw= edge(I,’sobel’,thresh)

مقدار thresh یک میزان آستانه را برای این متد مشخص می کند.

این تابع (edge) را از همه لبه هایی که قوی تر (بیشتر) از thresh نیستند چشم پوشی می کند و اگر ما مقدار این thresh را مشخص نکنیم یا اگر thresh خالی باشد {[]} ، تابع edge خود به طور اتوماتیک مقداری را انتخاب می کند.

Bw=edge(I,’sobel’,thresh,direction)

در این directin , syntax جهت را مشخص می کند، یعنی رشته ای است که مشخص می کند که این تابع لبه های افقی یا عمودی و یا هردو را جستجو کند که به طور پیش فرض هردو را جستجو می کند.

‘horizontal’  افقی:

‘vertical’عمودی:

Bw=edge(I,’sobel’,…,options)

در این دستور تابع یک رشته ی اختیاری به عنوان ورودی می گیرد که رشته nothinning سرعت عملیات الگوریتم را بالا می برد؛ به این علت که در مرحله ی نازک شدن لبه های اضافی می گذرد (می پرد) و اگر رشته ی nothinning را انتخاب کنیم، الگوریتم لبه های نازک شده را نیز درخواست می کند.

[Bw,thresh]=edge(I,’sobel’,…)

این دستور، مقدار threshold (آستانه) را برمی گرداند.

[Bw,thresh,gv,gh]=edge(….)

%Edge detection by mathworks.ir

در این دستور، لبه های افقی و عمودی (gv,gh) را با توجه به عملگرهای گرادیان بر می گرداند.

دو متد Roberts و prewitt نیز هم به همین گونه هستند.

الگوریتم canny: این متد ل لبه ها را با جستجوی max های محلی (موضعی) گرادیان I ، که گرادیان از روی مشتق فیلتر گاوس (Gaussian) محاسبه می شود.

این متد از دو آستانه (thresholds) استفاده می کند تا لبه های ضعیف و قوی را پیدا کند که فقط شامل لبه هایی ضعیف در خروجی می باشد که آنها متصل به لبه های قوی باشند.

این روش بیشتر به کشف لبه های ضعیف به درستی می پردازد و کمتر فریب نویز را می خورد و از بقیه روش ها بهتر است.

Bw= edge(I,’canny’,thresh)

این متد یک بدار آستانه (thresh) را مشخص می کند که المنت اول آن آستانه پایین و المنت دوم آن آستانه بالا را مشخص می کند.

اگر یک عدد را به عنوان (thresh) انتخاب کنیم این عدد به عنوان آستانه بالا (high threshold) و عدد (0.4×thresh) به عنوان آستانه پایین در نظر گرفته می شود و اگر هیچ عددی را برای thresh انتخاب نکنیم، تابع edge خود به طور اتوماتیک هردو المنت را انتخاب می کند.

[Bw,thresh]=edge(I,’canny’,…)

دستور بالا یک بردار دو المنتی را برمی گداند که میزان آستانه بالا و پایین را مشخص می کند.

 

 

 

مابقی مطالب در ادامه مطلب

آموزش پردازش تصویر در matlab قسمت دوم

 

 بر روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

يک فايل جديد باز مي‌کنيم که عکسي از دانه‌هاي برنج است. مي‌خواهيم دانه‌هاي برنج را درون عکس بشماريم. اين عکس از قسمت برنج مرغوبِ خط توليد يک کارخانه است. شمارش دانه‌هاي برنج به کارخانه برنج سازي کمک مي‌کند بداند چند درصد برنج‌هايش درجه يک هستند. اين دستورات را اجرا کنيد:

 

p=imread('rice.tif');

re=edge(p,'sobel');

imshow(re)

re2=edge(p,'canny');

figure, imshow(re2)

 

البته اول تصوير اصلي برنج‌ها را ببينيد و سپس مقايسه کنيد. دو روش Sobel  و Canny براي پيدا کردن لبه‌ها مورد آزمايش قرار گرفته است. مشخص است که روش Canny‌ اينجا بهتر جواب داده است. دو کار به عهده شماست.

 

 

 

 • الگوريتمي پيدا کنيد که تعداد برنج‌هاي درون عکس را بشمارد.‌(راهنمايي: اگر بتوانيد تعداد مسيرهاي بسته‌ی درون تصوير لبه‌ها را بشماريد تقريباً همه برنج‌ها را شمرده‌ايد)
 • کشف کنيد که روش Canny براي مشخص کردن لبه چه روشي است و چطور عمل مي‌کند و چرا از روش سادة Sobel بهتر است.

 

براي بهتر شده نتيجه کار با روش Sobel بهتر است از عملگرهاي ريخت‌شناسي (morphological) استفاده کنيم. سعي مي‌کنيم قسمت‌هاي نزديک به هم لبة هر برنج را به هم متصل کنيم. با اين کار لبة برنج‌ها را کامل مي‌کنيم و خوردگي‌ها را از بين مي‌بريم. اما قبل از ادامه کار دستور close all را امتحان کنيد. اين دستور همه figure هايي که باز هستند را مي‌بندد تا زياد شلوغ نشود! حالا اين دستورها را اجرا کنيد:

figure, imshow(re)

re4=bwmorph(re,'close');

re5=bwmorph(re4,'bridge');

figure, imshow(re5) , title(‘after morphological operations’)

 

آخرين تصوير لبه‌ها را با تصوير اوليه لبه‌ها که همان re است مقايسه کنيد. مي‌بينيد که در متصل کردن قطعات پيشرفت خوبي داشتيم. اولين دستور bwmorph عمل Closing را روي تصوير انجام مي‌دهد و دومين دستور عمل Bridge. براي اينکه بدانيد هرکدام از اين دستورات چکار مي‌کنند از help bwmorph استفاده کنيد.

براي اينکه بهتر کار با اين دستورها را ياد بگيريم سري به Demoهاي Matlab مي‌زنيم. در صفحه Matlab بنويسيد: demo و با اجرا کردن اين دستور ليست demo‌هاي مختلف ظاهر مي‌شود. Image Processing Toolbox را انتخاب کنيد. و در ليست کناري Edge Detection را انتخاب کنيد. بقيه ماجرا با خودتان! دستورهاي معرفي شده:edge, bwmorph, demo

 

 

هيستوگرام تصوير

تا به حال تصويرهاي Gray Scale را بررسي کرديم. از اين به بعد هم همين کار را مي‌کنيم! با اين تفاوت که اگر تصوير ورودي رنگي بود اول Gray Scale‌اش مي‌کنيم و بعد کارها را ادامه مي دهيم.

تصوير flowers.tif  را با دستور imread در ماتريس flowers ذخيره کنيد. از دستور rgb2gray براي تبديل فرمت رنگي تصوير به Gray Scale  استفاده کنيد. حالا هيستوگرام تصوير را رسم کنيد. بعد يکي از قله‌هاي نمودار هيستوگرام را انتخاب کنيدکه بين دوتا دره باشد. کاري کنيد که فقط اين قله درون هيستوگرام باقي بماند. بعد با دستور im2bw تصوير را از Gray Scale به سياه سفيد تبديل کنيد و نتايج را مقايسه کنيد!

چطور شد؟ توضيح مي‌دهم، اينطوري:

flowers=imread('flowers.tif','tif');

flowersgray=rgb2gray(flowers);

imhist(flowersgray)

من هيستوگرام را نگاه کردم و شما هم نگاه کنيد. (هيستوگرام تصوير را بادستور imhist کشيدم) قلة بين 50 و 100 را انتخاب مي‌کنم. حالا يک ماتريس جديد مي‌سازم طوري که فقط جاهايي که مقدار ماتريس flowersgray  در محدودة 50 تا 100 است، در ماتريس جديد 0 باشد و باقي جاها 1 باشد.

(يعني يک ماتريس باينري يا سياه سفيد)

 

f=ones(size(flowersgray));

f(find(flowersgray>50&flowersgray<100))=0;

imshow(f)

 

دستورهاي بالا به اين معني است: ماتريس f را هم‌اندازه ماتريس flowersgray بساز. همة درايه‌هايش را يک بگذار. بعد دستور find درون ماتريس flowersgray جستجو مي‌کند و شماره درايه‌هايي از ماتريس flowersgray را به من مي‌دهد که در شرط روبه‌رو برايش مشخص شده. (همان محدودة 50 تا 100). اين درايه‌هاي بخصوص را در ماتريس f از 1 به 0 تبديل مي‌شود. نتيجه را باهم ببينيم!

 

اگر دقت کنيم مي‌بينيم که مجموعة گلدون از پس زمينه جدا شد. آنهم تنها با انتخاب يک قله درون هيستوگرام... حالا من از کجا فهميدم که اين قله مهم است؟... لابد علم غيب داشتم؟... بعدا راجع به انتخاب قله‌ها بيشتر خواهيم فهميد.

 

حالا دستور  im2bw را - که تصوير را سياه سفيد مي‌کند -  امتحان کنيد.

bwflowers=im2bw(flowersgray,gray);

imshow(bwflowers)

دستور im2bw حدي تعيين مي‌کند و درايه‌هايي که از آن حد کمتر باشند را صفر و آنهايي که بيشتر هستند را يک مي‌کند. آيا متوجه تفاوت دو روش شده‌ايد؟ اگر به جاي گلدون در تصوير مورد نظر، عکس پرسنلي افراد بود چه اشکالي در روش im2bw وجود داشت؟

 

دستورات معرفي شده: rgb2gray, imhist, ones, find


اگر ما روبات بوديم...

خب فرض کنيد برنامه‌اي براي يک روبات مي‌نويسيد که با استفاده از يک دوربين به يک بازوي دقيق فرمان مي‌دهد که سکه‌هاي «اسکروچ» را بردارد و روي هم قرار دهد. براي اينکار لازم است محل دقيق سکه‌ها را تشخيص دهيم تا فرمان مناسب براي بازو صادر شود. برنامة زير اين کار را انجام مي‌دهد. دقت کنيد ببينيد که چطور اينکار را انجام مي‌دهد:

 

coins = imread('eight.tif');

BW=~im2bw(coins,.75);

imshow(BW)

L = bwlabel(BW);

stats = imfeature(L,'Centroid');

stats(7)

 

خروجي همان متغيير stats است. اين متغيير 7 عنصر دارد. درحالي که 4 سکه بيشتر درون تصوير وجود ندارد! اشکال از کجاست؟.... راه حلي هم براي اين به ذهنتان مي‌رسد؟

 

دستورهاي معرفي شده: bwlabel, imfeature

با اينترنت ياد بگيريم:

به آدرس www.ph.tn.tudelft.nl/hpise/index.html مراجعه کنيد و در کلاس آنلاينِ مجاني‌اش ثبت‌نام کنيد. من آنجا به اسم raminia عضو هستم. خيلي جالب است! حتما امتحانش کنيد.

 

 

 

 

 

مابقی مطالب در ادامه مطلب

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2400
 • کل نظرات : 284
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 24550
 • آی پی امروز : 60
 • آی پی دیروز : 172
 • بازدید امروز : 267
 • باردید دیروز : 1,190
 • گوگل امروز : 12
 • گوگل دیروز : 35
 • بازدید هفته : 5,200
 • بازدید ماه : 2,162
 • بازدید سال : 116,888
 • بازدید کلی : 5,762,530